160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 103 - Συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών (άρθρα 23 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 103Συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών (άρθρα 23 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην πα- ράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο παρών νόμος δεν ε- φαρμόζεται στις συμβάσεις: α) Τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με συνδεδε- μένη επιχείρηση ή β) τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συ- σταθεί αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φο- ρείς, με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων, κατά την έννοια των άρθρων 97 έως 101 του παρόντος νόμου, με επιχείρηση συνδεδεμένη με έναν από αυτούς τους ανα- θέτοντες φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως «συνδεδε- μένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση, της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν ενοποιηθεί με τους λογα- ριασμούς του αναθέτοντος φορέα, σύμφωνα με τις απαι- τήσεις της υπ’ αριθμ. 83/349/ΕΟΚ έβδομης οδηγίας του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενη στο άρ- θρο 44 παράγραφος 2 περίπτωση ζ΄ της Συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (L 193), όπως τροπο- ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευ- ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 283), οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), ό- πως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 33 του π.δ. 409/1986 (Α΄ 191), και όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3460/2006 (Α΄ 102) ή στην περίπτωση που οι φορείς δεν εμπίπτουν στον παρόντα νόμο, κάθε επιχείρηση επί της οποίας ο αναθέτων φορέας μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, κατά την έννοια του άρ- θρου 19 παράγραφος 2 ή η οποία μπορεί να ασκεί κυ- ρίαρχη επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα ή η οποία υ- πόκειται, από κοινού με τον αναθέτοντα φορέα, στην κυ- ρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω της ιδιο- κτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται: α) Στις συμβάσεις υπηρεσιών, εφόσον το 80% τουλά- χιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίη- σε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριε- τία στον τομέα των υπηρεσιών προέρχεται από την πα- ροχή αυτών των υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, με τις ο- ποίες συνδέεται. β) Στις συμβάσεις προμηθειών, εφόσον το 80% τουλά- χιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίη- σε η συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριε- τία στον τομέα των προμηθειών προέρχεται από την πα- ροχή αυτών των προμηθειών στις επιχειρήσεις με τις ο- ποίες συνδέεται. γ) Στις συμβάσεις έργων, εφόσον το 80% τουλάχιστον του μέσου κύκλου εργασιών που πραγματοποίησε η συν- δεδεμένη επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία στον τομέα των έργων προέρχεται από την παροχή αυτών των έργων στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνδέεται. Όταν, σε συνάρτηση με την ημερομηνία δημιουργίας της συνδεδεμένης επιχείρησης ή έναρξης των δραστη- ριοτήτων της, δεν είναι διαθέσιμος ο κύκλος εργασιών για την τελευταία τριετία, η επιχείρηση αρκεί να αποδει- κνύει ότι η πραγματοποίηση του κύκλου εργασιών που α- ναφέρεται στα στοιχεία α΄, β΄ ή γ΄, είναι πιθανή, ιδίως με προβολή δραστηριοτήτων. Όταν η ίδια ή παρόμοιες υπηρεσίες, προμήθειες ή έρ- γα παρέχονται από περισσότερες από μία επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον αναθέτοντα φορέα, για τον υπολο- γισμό των προαναφερόμενων ποσοστών λαμβάνεται υ- πόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών που προκύπτει αντι- στοίχως από την παροχή υπηρεσιών, προμηθειών ή έρ- γων εκ μέρους των συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις: α) Τις οποίες συνάπτει κοινοπραξία, η οποία έχει συ- σταθεί αποκλειστικά από διάφορους αναθέτοντες φο- ρείς, με σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων κατά την έν- νοια των άρθρων 97 έως 100, με έναν από αυτούς τους αναθέτοντες φορείς, ή β) τις οποίες συνάπτει αναθέτων φορέας με μια τέτοια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει, με την προϋπόθεση ότι η κοινοπραξία έχει συσταθεί με σκοπό την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας επί περίοδο τουλά- χιστον τριών (3) ετών και ότι η συστατική πράξη της κοι- νοπραξίας ορίζει ότι οι αναθέτοντες φορείς, που τη συ- γκροτούν, συμμετέχουν σε αυτήν τουλάχιστον για την εν λόγω περίοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αναθέτοντες φορείς κοινοποιούν στην Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεώς της, τις ακόλουθες πλη- ροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 1, 3 και 4: α) Τις επωνυμίες των επιχειρήσεων ή των κοινοπρα- ξιών για τις οποίες πρόκειται. β) Τη φύση και την αξία των οριζόμενων συμβάσεων. γ) Τα στοιχεία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει απα- ραίτητα για να αποδείξει ότι οι σχέσεις μεταξύ του ανα- θέτοντος φορέα και της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας, στην οποία ανατίθενται οι συμβάσεις, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.