160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 183 - Διαδικασία λήψης απόφασης ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 183Διαδικασία λήψης απόφασης ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 λαμβάνει τις αποφάσεις της μετά τη διεξαγωγή διαδικασίας κατ’ αντιμωλίαν. Η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 ορίζει με πράξη του Προέδρου της/του την ημέρα και ώ- ρα εξέτασης της προσφυγής, καθώς και την προθεσμία κλήσης των μερών. Η ημερομηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει πέραν των σαράντα (40) ημερών από την κα- τάθεση της προσφυγής, η δε προθεσμία κλήσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες. Αντίγραφο της προσφυγής κοινοποιείται με επιμέλεια του προσφεύγοντος προς την υπηρεσία που είναι αρμό- δια για την παραλαβή των προσφορών, η οποία οφείλει να ενημερώνει σχετικά και την αναθέτουσα αρχή/τον α- ναθέτοντα φορέα ή την κεντρική αρχή προμηθειών, αν υ- πηρεσία και αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή κε- ντρική αρχή προμηθειών δεν συμπίπτουν, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου την κλήση θεωρεί ανα- γκαία η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181. Κάθε εν- διαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέρο- ντα, δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση. Τα συμμετέχο- ντα μέρη οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα κρίσιμα έγ- γραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διά- θεσή τους, εντός προθεσμίας που ορίζεται με το διάταγ- μα που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 7.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 μπορεί, με την κατάθεση της προσφυγής και μετά από κλήση της α- ναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της κε- ντρική αρχής προμηθειών, προ τριών (3) ημερών, να εκ- δώσει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως, πράξη που καταχωρίζεται κάτω από την προσφυγή και περιέχει τα προσωρινά μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασης, όπως την αναστολή της προόδου της διαδικασίας. Μπορεί επίσης, να διατάσσει την άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης, εφόσον η προσφυγή κρίνεται ως προδήλως απαράδεκτη ή προδή- λως αβάσιμη, περί του οποίου αρκεί απλή μνεία. Η πράξη μπορεί να ανακληθεί από την Αρχή/ άλλο όργανο που ο- ρίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρ- χής/του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προ- μηθειών και αφού κληθεί προς ακρόαση ο αιτών προ τριών (3) ημερών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αποφάσεις της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζε- ται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 αιτιολογούνται γραπτώς, κατά τις ειδικότε- ρες διατάξεις του διατάγματος που εκδίδεται κατ’ εξου- σιοδότηση της διάταξης της παραγράφου 7.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Αρχή/ άλλο όργανο που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 αποφαίνε- ται επί της βασιμότητας των πραγματικών και νομικών αιτιάσεων της προσφυγής σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, της σχετικής λοιπής εσωτερικής νομο- θεσιας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είτε την απορρίπτει είτε την αποδέχεται εν όλω ή εν μέ- ρει, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση αυτών. Στην περίπτωση αποδοχής της προσφυγής ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει την παράνομη πράξη της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα ή της κεντρικής αρχής προμηθειών ή επιβάλλει την οφειλόμενη ρητή ενέργεια. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προ- θεσμία είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της προ- σφυγής. Η προσφυγή όμως μπορεί να απορριφθεί αν, α- πό τη στάθμιση της βλάβης του προσφεύγοντος, των συμφερόντων τρίτων και επιτακτικών λόγων γενικού δη- μοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπει- ες από την παραδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ω- φέλεια του προσφεύγοντος. Η απόρριψη της προσφυ- γής για οποιονδήποτε λόγο δεν θίγει άλλα δικαιώματα του προσφεύγοντος. Το διατακτικό των αποφάσεων αυ- τών, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα, εκδίδεται υποχρεωτικά σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την εκδίκαση της προσφυγής ή, αν έχει χορηγηθεί προθεσμία στα μέρη για τη νομιμοποίησή τους ή για την υποβολή υπομνήματος, από τη λήξη της προθεσμίας αυτής. Η προθεσμία προς τα μέρη δεν μπο- ρεί, πάντως, να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες από την εκδίκαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς ή οι κε- ντρικές αρχές προμηθειών συμμορφώνονται με τις απο- φάσεις της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 και είτε συνεχίζουν τη διαδικασία είτε ανακαλούν ή τρο- ποποιούν καταλλήλως τη διοικητική πράξη που προκάλε- σε τη διαφορά ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, ή, επί παράλειψης, εκδίδουν την οφει- λόμενη ρητή πράξη, με την επιφύλαξη της προσβολής των αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρ- θρου 181 ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 181.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αποφάσεις της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζε- ται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρ- θρου 181 δεν ανακαλούνται ούτε τροποποιούνται από τη διοίκηση και προσβάλλονται μόνο ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 181 και το άρθρο 186.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Αρχής, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν- θρωπίνων Δικαιωμάτων, εκδίδεται «Κανονισμός Εκδίκα- σης Προσφυγών» ενώπιον της Αρχής, με τον οποίο ρυθ- μίζεται κάθε θέμα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής ή άλλου οργάνου ως οργάνου εξέτασης προσφυ- γών, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 181 και ιδίως: α) η ενώπιόν της διαδικασία, στην οποία συμπεριλαμ- βάνονται οι ειδικότερες προθεσμίες που δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο, η γλώσσα διεξαγωγής της διαδικα- σίας, οι ειδικότεροι κανόνες σύγκλησης της Αρχής/άλ- λου οργάνου, ο ορισμός και τα καθήκοντα εισηγητών, β) ο τρόπος και τα διαδικαστικά και τεχνικά θέματα που αφορούν στην κατάθεση των προσφυγών και στις ε- πιδόσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων, καθώς και της κλήσης των μερών, η εκπροσώπησή τους κατά την ενώ- πιον της Αρχής/άλλου οργάνου διαδικασία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται θέματα παροχής πληρεξουσιότη- τας και διορισμού αντικλήτου, και ο τρόπος άσκησης πα- ρέμβασης, γ) το ελάχιστο περιεχόμενο της προσφυγής, τα προ- σκομιζόμενα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου, ο σχηματισμός φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, δ) η διαδικασία ακρόασης των μερών και οι ειδικότεροι κανόνες διεξαγωγής της ενώπιον της Αρχής/άλλου ορ- γάνου, η διαδικασία συζήτησης της προσφυγής, η διακο- πή, η επανάληψη και η κατάργηση της ενώπιόν της διαδι- κασίας, η υποβολή υπομνημάτων από τα μέρη, ε) τα μέσα και οι κανόνες απόδειξης και ιδίως η δυνα- τότητα και η διαδικασία διορισμού πραγματογνώμονα, στ) οι ειδικότεροι κανόνες λήψης των αποφάσεων από την Αρχή/άλλου όργανο, στους οποίους συμπεριλαμβά- νεται η δυνατότητα συνεδρίασης και λήψης αποφάσεων σε τμήματα ή περιφερειακά παραρτήματα, ο αριθμός και η σύνθεσή τους, οι κανόνες της διεξαγωγής και του τό- που των συνεδριάσεων, ζ) οι ειδικότεροι κανόνες έκδοσης και δημοσίευσης των αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνου, η) η εξαίρεση των μελών της Αρχής/άλλου οργάνου, θ) οι ειδικότεροι κανόνες σύνταξης των εισηγήσεων και κατάρτισης των αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργά- νου, καθώς και των πρακτικών των συνεδριάσεων, ι) οι επιδόσεις των αποφάσεων της Αρχής/άλλου ορ- γάνου, ια) η διόρθωση των αποφάσεων της Αρχής/άλλου ορ- γάνου λόγω γραφικών ή αριθμητικών σφαλμάτων, ιβ) η τύχη της προσφυγής σε περιπτώσεις αποδοχής της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης, παραίτησης από την προσφυγή, θανάτου ή λύσης των νομικών προ- σώπων, ανάκλησης, ακύρωσης ή τροποποίησης της προ- σβαλλόμενης πράξης ή απόφασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων122/2012 (Α΄ 215) και 123/2012 (Α΄ 216).