160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 154 - Έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 154Έλεγχος καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με την επιφύλαξη της τήρησης των γενικών αρχών του άρθρου 16 η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας καθορίζει τα ελάχιστα προσόντα και ικανότητες που ο- φείλουν να διαθέτουν οι προσφέροντες/ υποψήφιοι για να συμμετέχουν στις διαδικασίες ανάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες ανάθεσης οι προσφέροντες ή οι υποψήφιοι υποβάλλουν δικαιολο- γητικά, προκειμένου να αποδείξουν ιδίως: α) τη νομιμοποίησή τους, β) την προσωπική κατάσταση και επαγγελματική τους επάρκεια, γ) την οικονομική, χρηματοοικονομική επάρκεια και τε- χνική ικανότητά τους, δ) την επίκληση της χρηματοοικονομικής ή τεχνικής ι- κανότητας τρίτων, ε) την ύπαρξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, στ) κάθε άλλη απαίτηση ή στοιχείο πρόσφορο για τη διενέργεια του ελέγχου καταλληλότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, καθώς και τα δικαιο- λογητικά που αποδεικνύουν ότι αυτά πληρούνται, εξει- δικεύονται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 155.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις ανάγκες του ελέγχου της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των προσφερόντων ή υποψηφίων, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να έχουν κατάλληλη οικονομική και χρηματοπιστωτική ικα- νότητα. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν ορισμένο ελά- χιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, στον οποίο συμπεριλαμ- βάνεται και ένας ορισμένος ελάχιστος κύκλος εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση. Επιπρόσθετα, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτο- ντες φορείς μπορούν να απαιτούν από τους οικονομι- κούς φορείς πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους λο- γαριασμούς τους, από τις οποίες προκύπτουν στοιχεία, όπως ο λόγος μεταξύ ενεργητικού και παθητικού. Μπο- ρούν, επίσης, να ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να διαθέτουν ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη επαγ- γελματικών κινδύνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο απαιτούμενος ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργα- σιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώ- μενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολο- γημένες περιστάσεις που αφορούν τους ειδικούς κινδύ- νους που σχετίζονται με τη φύση των έργων, των υπηρε- σιών ή των προμηθειών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τις εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο λόγος μεταξύ ενεργητικού και παθητικού μπορεί να εκτιμάται, εφόσον οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτο- ντες φορείς εξειδικεύουν στα έγγραφα της σύμβασης τις μεθόδους και τα κριτήρια για την συνεκτίμησή του. Τα κριτήρια αυτά είναι αντικειμενικά και σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όταν μία σύμβαση διαιρείται σε τμήματα, οι παρά- γραφοι 3 έως 5 εφαρμόζονται σε σχέση με κάθε επιμέ- ρους τμήμα. Αν ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτόχρονα, η α- ναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετή- σιο κύκλο εργασιών ανά ομάδες τμημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αν οι συμβάσεις βάσει συμφωνίας-πλαισίου πρόκει- ται να ανατεθούν μετά από προκήρυξη νέου διαγωνι- σμού, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των εκτελεστι- κών συμβάσεων που θα εκτελεστούν ταυτόχρονα, ή, αν αυτό δεν είναι γνωστό, βάσει της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαισίου. Στην περίπτωση των δυναμικών συστημάτων αγορών, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύ- κλου εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 υπο- λογίζεται με βάση το αναμενόμενο μέγιστο μέγεθος των επιμέρους συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του δυ- ναμικού συστήματος αγορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για τον έλεγχο της οικονομικής και χρηματοοικονο- μικής επάρκειας των προσφερόντων ή των υποψηφίων, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητά με τη διακήρυξη ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ανάλο- γα με τις απαιτήσεις της κατά περίπτωση σύμβασης, τις δυνατότητες της συγκεκριμένης αγοράς, στην οποία α- πευθύνεται, και την ανάγκη εξασφάλισης συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των προ- σφερόντων ή των υποψηφίων μπορεί να ελέγχεται με βάση, ιδίως την τεχνογνωσία τους, την αποτελεσματι- κότητα, την εμπειρία και την αξιοπιστία τους. Για τον έ- λεγχο της ικανότητας αυτής η αναθέτουσα αρχή/ο ανα- θέτων φορέας προσδιορίζει στη διακήρυξη τα αναγκαία στοιχεία ανάλογα με το είδος και το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης.