160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΑ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΠΛΑΙΣΙΑ
Άρθρο 108Συμφωνίες-πλαίσιο (άρθρo 14 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεωρούν συμ- φωνία-πλαίσιο ως σύμβαση, κατά την έννοια της παρα- γράφου 2 του άρθρου 15, και να εφαρμόζουν για την α- νάθεσή της τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν οι αναθέτοντες φορείς έχουν συνάψει συμ- φωνία-πλαίσιο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, μπορούν να εφαρμόζουν την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 105, όταν συνάπτουν συμβάσεις που βασίζο- νται στη συμφωνία αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν μια συμφωνία-πλαίσιο δεν έχει συναφθεί σύμ- φωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι αναθέτο- ντες φορείς δεν μπορούν να εφαρμόζουν την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 105.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσφεύ- γουν στις συμφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά, κατά τρό- πο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να νοθεύει τον α- νταγωνισμό.