160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 239 - Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος Για την άσκηση του επαγγέλματος οποιασδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο κατηγορίας απαιτούνται τα πα- ρακάτω:
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 239Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος Για την άσκηση του επαγγέλματος οποιασδήποτε κατά το προηγούμενο άρθρο κατηγορίας απαιτούνται τα πα- ρακάτω:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για Κομμωτή - Κουρέα α. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κομμώσεων και Βα- φής Μαλλιών» ή Πτυχίο TEE Α' κύκλου σπουδών της ει- δικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπου- δών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β. Πτυχίο TEE Β' κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της η- μεδαπής ή αλλοδαπής. γ. Δίπλωμα I.E.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Ε- παγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κομμωτής Τεχνικός περιποίησης κόμης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών (MANICURE - PEDICURE) α) Δίπλωμα I.E.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας ε- παγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός πο- δολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β) Σεμινάριο διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών σε κέ- ντρο Δια Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδε- δειγμένη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεκαοκτώ μη- νών. γ) Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του ε- παγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών της περίπτωσης β΄ καθορίζεται με Απόφαση του Υπουρ- γού Υγείας.