160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 118Γενικές διατάξεις (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς της επιλογής των συμμετεχό- ντων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων: α) Οι αναθέτοντες φορείς που έχουν θεσπίσει κανόνες και κριτήρια αποκλεισμού των προσφερόντων ή των υπο- ψηφίων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 4 του άρ- θρου 121, αποκλείουν τους οικονομικούς φορείς που α- νταποκρίνονται στους εν λόγω κανόνες και κριτήρια. β) Επιλέγουν τους προσφέροντες και τους υποψηφί- ους, σύμφωνα με τους αντικειμενικούς κανόνες και κρι- τήρια που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 121. γ) Στις κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες με προκήρυξη διαγωνισμού, περιορίζουν, ενδεχομένως, τον αριθμό των επιλεγέντων δυνάμει των ανωτέρω περιπτώ- σεων α΄ και β΄ υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 121.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν η έναρξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής και ενόψει της επιλογής των συμμετεχόντων σε διαδικα- σίες σύναψης συμβάσεων για ειδικές συμβάσεις που α- ποτελούν αντικείμενο της προκήρυξης του διαγωνισμού, οι αναθέτοντες φορείς: α) Επιλέγουν τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120. β) Εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 που α- φορούν στις κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες στους εν λόγω οικονομικούς φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτοντες φορείς ελέγχουν τη συμβατότητα θέτοντες φορείς. 2. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν, το συντομότερο δυ- νατό: α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λόγους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε απορρι- φθέντα προσφέροντα τους λόγους απόρριψης της προ- σφοράς του, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40, αιτιολογούν και την απόφασή τους για τη μη ισοδυναμία ή την απόφασή τους ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες δεν α- νταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λει- τουργίας και γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-πλαίσιο. Οι σχετικές προθεσμίες δεν μπορούν σε καμία περί- πτωση να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραλαβή της γραπτής αίτησης. Οι αναθέτοντες φο- ρείς μπορούν να μη γνωστοποιήσουν ορισμένες πληρο- φορίες σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης ή τη σύ- ναψη της συμφωνίας-πλαισίου ή την ένταξη σε δυναμικό σύστημα αγορών, οι οποίες αναφέρονται στην παράγρα- φο 1, εφόσον η κοινολόγηση θα αποτελούσε εμπόδιο για την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων ή θα ήταν α- ντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έθιγε νόμιμα ε- μπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του οικονομι- κού φορέα, στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση ή θα μπο- ρούσε να θίξει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού με- ταξύ οικονομικών φορέων. 3. Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρί- ζονται σύστημα προεπιλογής ενημερώνουν τους αιτού- ντες ως προς την απόφαση που λαμβάνουν σχετικά με την προεπιλογή εντός εύλογης προθεσμίας. Αν για την απόφαση σχετικά με την προεπιλογή, απαι- τείται διάστημα άνω του εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης προεπιλογής, ο αναθέτων φορέας γνωστο- ποιεί στον αιτούντα, μέσα σε δύο (2) μήνες από την κα- τάθεση αυτή, τους λόγους που δικαιολογούν την παρά- ταση της προθεσμίας και την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνει δεκτή ή θα απορριφθεί η αίτησή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αιτούντες αίτηση προεπιλογής των οποίων απορ- ρίπτεται, ενημερώνονται, το συντομότερο δυνατόν, και, σε κάθε περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της απόφασης, ως προς την απόφαση αυτή και ως προς τους λόγους απόρριψης της αίτησής τους. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να βασίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που ορίζονται στην παράγρα- φο 2 του άρθρου 120.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αναθέτοντες φορείς που θεσπίζουν και διαχειρί- ζονται σύστημα προεπιλογής περατώνουν τη διαδικασία προεπιλογής ενός οικονομικού φορέα μόνο για λόγους που στηρίζονται στα κριτήρια προεπιλογής, που αναφέ- ρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 120. Η πρόθεση περάτωσης της διαδικασίας προεπιλογής κοινοποιείται εκ των προτέρων γραπτώς στον οικονομικό φορέα, του- λάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομη- νία που προβλέπεται για την περάτωση της διαδικασίας προεπιλογής, με μνεία του λόγου ή των λόγων που οδή- γησαν σε αυτήν. των προσφορών που έχουν υποβάλει οι επιλεγμένοι προσφέροντες προς τους κανόνες και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις προσφορές και αναθέτουν τη σύμβα- ση βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44.

Άρθρο 119Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους, καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 52 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν, όταν επιλέ- γουν τους συμμετέχοντες σε μια διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση, κατά τη λήψη της απόφασής τους για την προεπιλογή ή κατά την αναπροσαρμογή των κρι- τηρίων και των κανόνων προεπιλογής: α) Να επιβάλουν διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοι- κονομικούς όρους σε ορισμένους οικονομικούς φορείς, εφόσον δεν θα τους επέβαλαν σε άλλους. β) Να απαιτούν δοκιμές ή αποδεικτικά στοιχεία για θέ- ματα, ως προς τα οποία υπάρχουν ήδη αντικειμενικές α- ποδείξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συ- ντάσσονται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα ο- ποία βεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί ορι- σμένα πρότυπα ποιοτικής εξασφάλισης, οι αναθέτοντες φορείς παραπέμπουν σε συστήματα ποιοτικής εξασφάλι- σης που βασίζονται στις σχετικές σειρές ευρωπαϊκών προτύπων και πιστοποιούνται από οργανισμούς που ακο- λουθούν τις σειρές ευρωπαϊκών προτύπων πιστοποίη- σης. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς που εδρεύουν στα άλλα κράτη - μέλη. Αποδέχονται επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης της ποιότη- τας εκ μέρους των οικονομικών φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τις συμβάσεις έργων και υπηρεσιών και μόνο σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, οι αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να ζητούν, προκειμένου να ελέγχουν την τεχνική ι- κανότητα του οικονομικού φορέα, την αναφορά μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που ενδέχεται να εφαρμό- σει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβα- σης. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν οι αναθέτοντες φο- ρείς ζητούν την υποβολή πιστοποιητικών που συντάσσο- νται από ανεξάρτητους οργανισμούς, με τα οποία βεβαι- ώνεται ότι ο οικονομικός φορέας τηρεί ορισμένα πρότυ- πα περιβαλλοντικής διαχείρισης, παραπέμπουν στο EMAS ή στα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πιστοποιούνται από οργανισμούς που τηρούν την κοινο- τική νομοθεσία ή τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα τα ο- ποία αφορούν την πιστοποίηση. Οι αναθέτοντες φορείς αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανι- σμούς που εδρεύουν σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κά- νουν δεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης εκ μέρους των οικο- νομικών φορέων.

Άρθρο 120Συστήματα προεπιλογής (άρθρο 53 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεσπίζουν και να διαχειρίζονται σύστημα προεπιλογής των οικονομι- κών φορέων. Οι φορείς, οι οποίοι θεσπίζουν ή διαχειρί- ζονται ένα σύστημα προεπιλογής, εξασφαλίζουν τη δυ- νατότητα των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν, ανά πάσα στιγμή, αίτηση για προεπιλογή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα στάδια προεπιλογής. Η διαχείρισή του πρέπει να γίνεται βάσει αντικειμενι- κών κριτηρίων και κανόνων προεπιλογής που ορίζονται από τον αναθέτοντα φορέα. Όταν τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές, εφαρμό- ζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του παρόντος νόμου. Τα κριτήρια και οι κανόνες είναι δυνατό να αναπροσαρ- μόζονται, αν παρίσταται ανάγκη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα κριτήρια και κανόνες προεπιλογής που αναφέρο- νται στην παράγραφο 2 μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 68 για τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά. Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 18, τα εν λόγω κριτή- ρια και οι κανόνες περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλει- σμού που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του άρθρου 68.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν απαιτή- σεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα του οι- κονομικού φορέα, τότε αυτός ο οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως, να κάνει χρήση των ικανοτήτων άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υ- φιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φο- ρέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ’ ό- λη την περίοδο ισχύος του συστήματος προεπιλογής, ό- πως με την παρουσίαση σχετικών εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινο- πραξία οικονομικών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 33 μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχό- ντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέρονται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνουν απαιτή- σεις σχετικά με τις τεχνικές και/ή επαγγελματικές ικα- νότητες του οικονομικού φορέα, αυτός μπορεί, ενδεχο- μένως, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των υφιστάμενων σχέ- σεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περί- πτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι θα διαθέτει τα μέσα αυτά καθ’ όλη την περίο- δο ισχύος του συστήματος προεπιλογής, όπως με την παρουσίαση εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον οικονομικό φορέα τα απαραίτητα μέσα. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομι- κών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 33, μπορεί να ε- πικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην κοι- νοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα κριτήρια και οι κανόνες προεπιλογής που αναφέ- ρονται στην παράγραφο 2 παρέχονται, μετά από αίτησή τους, στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. Η αναπροσαρμογή αυτών των κριτηρίων και κανόνων ανα- κοινώνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φο- ρείς. Αν ένας αναθέτων φορέας κρίνει ότι το σύστημα προεπιλογής ορισμένων τρίτων φορέων ή οργανισμών ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του, ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τις επωνυμίες των εν λόγω τρίτων φορέων ή οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τηρείται μητρώο των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων. Το μητρώο αυτό μπορεί να χωρίζεται σε κατη- γορίες ανάλογα με τα είδη των συμβάσεων για τις οποί- ες ισχύει η προεπιλογή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αναθέτοντες φορείς, όταν θεσπίζουν και διαχει- ρίζονται σύστημα προεπιλογής, τηρούν ιδίως τις διατά- ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 111 σχετικά με τις προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 116 σχετικά με την ενημέρωση των οικονομικών φορέων που έχουν ζη- τήσει προεπιλογή, του άρθρου 118 σχετικά με την επιλο- γή συμμετεχόντων, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκήρυξη για την ύπαρξη συστή- ματος προεπιλογής και, τις διατάξεις του άρθρου 119 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή χρηματοοικονομικούς όρους, καθώς και τα πιστοποιητικά, τις δοκιμές και τα αποδεικτι- κά στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Όταν η έναρξη του διαγωνισμού γίνεται με προκή- ρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής, οι προ- σφέροντες σε κλειστή διαδικασία ή οι συμμετέχοντες σε διαδικασία με διαπραγμάτευση επιλέγονται μεταξύ των υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί βάσει ενός τέτοιου συστήματος.

Άρθρο 121Κριτήρια ποιοτικής επιλογής (άρθρο 54 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς που ορίζουν τα κριτήρια επι- λογής σε ανοικτή διαδικασία, ενεργούν σύμφωνα με α- ντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που είναι στη διά- θεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι επιλέγουν τους υ- ποψηφίους για κλειστή διαδικασία ή για διαδικασία με διαπραγμάτευση, προβαίνουν στην επιλογή σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια και τους κανόνες που έ- χουν ορίσει και τα οποία είναι στη διάθεση των ενδιαφε- ρόμενων οικονομικών φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις κλειστές διαδικασίες ή στις διαδικασίες με δια- πραγμάτευση, τα κριτήρια είναι δυνατόν να βασίζονται στην αντικειμενική ανάγκη του αναθέτοντος φορέα να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων στο επίπεδο που ε- πιβάλλει η εξισορρόπηση μεταξύ των ειδικών χαρακτηρι- στικών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και των μέ- σων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της. Ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς α- νταγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 68 για τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σχετικά. Όταν ο αναθέ- των φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 18, τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγρά- φους 1 και 2 του παρόντος περιλαμβάνουν τα κριτήρια α- ποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 68.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγρά- φους 1 και 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική ικανότητα του οικονομικού φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας μπορεί, κάθε φορά που αυτό ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, να κάνει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομι- κής φύσης των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να α- ποδεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει τα απα- ραίτητα μέσα, όπως με την παρουσίαση σχετικών εγγυή- σεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων που αναφέ- ρεται στο άρθρο 33, μπορεί να επικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όταν τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγρά- φους 1 και 2 περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με τις τεχνικές ή επαγγελματικές ικανότητες του οικονομικού φορέα, τότε ο οικονομικός φορέας μπορεί, κάθε φορά που αυτό ενδείκνυται και για δεδομένη σύμβαση, να κά- νει χρήση της ικανότητας άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των σχέσεων μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να απο- δεικνύει στον αναθέτοντα φορέα ότι διαθέτει, για την ε- κτέλεση της σύμβασης, τα απαραίτητα μέσα, όπως με την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους των εν λόγω φορέων ότι θα διαθέσουν στον οικονομικό φορέα τα απαραίτητα μέσα. Υπό τους ίδιους όρους, μια κοινοπραξία οικονομι- κών φορέων που αναφέρεται στο άρθρο 33, μπορεί να ε- πικαλείται την ικανότητα των συμμετεχόντων στις κοινο- πραξίες ή άλλων φορέων.