160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 166 - Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών σε ένα στάδιο με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 166Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών σε ένα στάδιο με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνι- κής προσφοράς ή προβλέπεται η υποβολή της και μόνο ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητάς της, σύμφω- να τους όρους των εγγράφων της σύμβασης, η διαδικα- σία αποσφράγισης και αξιολόγησης της προσφοράς διε- νεργείται σε ενιαίο στάδιο, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς γίνεται δημόσια, παρου- σία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημέ- νων εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει κατ’ αρχάς στον έλεγχο και την αξιολόγηση των οικονο- μικών προσφορών και εν συνεχεία στον έλεγχο των δι- καιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά μειοδοσίας. Σε ε- πόμενη κλειστή συνεδρίαση, που διενεργείται είτε ευθύς αμέσως μετά το πέρας της δημόσιας συνεδρίασης του πρώτου εδαφίου είτε σε επόμενη ημέρα, αποσφραγίζε- ται και ελέγχεται η πληρότητα και η κανονικότητα της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος που υπέβαλε τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον ο έλεγχος των δικαιολογητι- κών συμμετοχής που υπέβαλε απέβη θετικός. Αν η τεχνι- κή προσφορά κριθεί πλημμελής ή μη κανονική, αποσφρα- γίζεται και ελέγχεται κατά τα ανωτέρω η τεχνική προ- σφορά του προσφέροντος που υπέβαλε την αμέσως ε- πόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το πέρας της διαδικασίας της παραγράφου 2, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση σε πρακτικό των προσφερόντων, των δικαιολογητικών συμ- μετοχής, των οικονομικών προσφορών και των αποτε- λεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησής τους και της τεχνικής ή των τεχνικών προσφορών που αποσφρα- γίσθηκαν και του αποτελέσματος του ελέγχου της πλη- ρότητας και κανονικότητας αυτών, κατά σειρά μειοδο- σίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγ- χου των δικαιολογητικών συμμετοχής, της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του ελέγχου της πληρό- τητας και της κανονικότητας της τεχνικής ή των τεχνι- κών προσφορών, σύμφωνα με τις προηγούμενες παρα- γράφους, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας προ- σκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρι- νό ανάδοχο») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρω- σης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 168.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητι- κών συμμετοχής, της αξιολόγησης της οικονομικής προ- σφοράς και του ελέγχου της πληρότητας και της κανονι- κότητας της τεχνικής προσφοράς του πρώτου μειοδότη, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 4 και του σταδίου ε- λέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 168, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύ- ρωσης του άρθρου 170.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης της προσφοράς, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης και των στοι- χείων των προσφορών που υποβλήθηκαν από αυτούς. Στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται η διαδικασία πρό- σβασης των προσφερόντων στα δικαιολογητικά συμμε- τοχής, σύμφωνα με το άρθρο 34.