160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 103 - Συμβάσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών (άρθρα 23 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως «συνδεδε- μένη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση, της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν ενοποιηθεί με τους λογα- ριασμούς του αναθέτοντος φορέα, σύμφωνα με τις απαι- τήσεις της υπ’ αριθμ. 83/349/ΕΟΚ έβδομης οδηγίας του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενη στο άρ- θρο 44 παράγραφος 2 περίπτωση ζ΄ της Συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (L 193), όπως τροπο- ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευ- ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 283), οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), ό- πως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 33 του π.δ. 409/1986 (Α΄ 191), και όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 3460/2006 (Α΄ 102) ή στην περίπτωση που οι φορείς δεν εμπίπτουν στον παρόντα νόμο, κάθε επιχείρηση επί της οποίας ο αναθέτων φορέας μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, κατά την έννοια του άρ- θρου 19 παράγραφος 2 ή η οποία μπορεί να ασκεί κυ- ρίαρχη επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα ή η οποία υ- πόκειται, από κοινού με τον αναθέτοντα φορέα, στην κυ- ρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω της ιδιο- κτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν.