160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 85Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 56 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού 1336/2013)

Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλες τις συμβά- σεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτονται α- πό τις αναθέτουσες αρχές, όταν η αξία των συμβάσεων αυτών ισούται με ή είναι ανώτερη από το χρηματικό όριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου. Η αξία αυτή υπολογίζεται σύμφω- να με τους κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις δημο- σίων έργων που ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 86Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (άρθρο 57 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις πα- ραχώρησης δημοσίων έργων, οι οποίες: α) Εμπίπτουν στις δημόσιες συμβάσεις έργων στις πε- ριπτώσεις των άρθρων 26 και 27 παράγραφος 1 και 4 του παρόντος νόμου. β) Ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές κατά την ά- σκηση μιας ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 97 έως 101 του Τρίτου Μέρους, όταν οι παραχωρήσεις αυτές γίνονται για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Άρθρο 87Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων (άρθρο 58 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να προσφύ- γουν σε σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων, γνω- στοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με σχετική προκήρυξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις για τις συμβάσεις παραχώρησης δη- μοσίων έργων περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που ανα- φέρονται στο παράρτημα VII B του Προσαρτήματος Α΄ και, ενδεχομένως, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή, σύμ- φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 58 του παρόντος νόμου που αφορά στην προαιρετική δημοσίευση των προκηρύξεων, εφαρμόζε- ται επίσης και για τις συμβάσεις παραχώρησης δημο- σίων έργων. Προθεσμία Άρθρο 88 (άρθρο 59 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) Στην περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές προσφεύ- γουν στη διαδικασία παραχώρησης δημοσίων έργων, η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη σύμβαση παραχώρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία απο- στολής της προκήρυξης, εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 59 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου. Εφαρμόζεται επίσης το άρθρο 60 παράγραφος 7 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 89Υπεργολαβία (άρθρο 60 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί: α) Είτε να επιβάλει στον ανάδοχο σύμβασης παραχώ- ρησης δημοσίων έργων να αναθέσει σε τρίτους συμβά- σεις που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% της συ- νολικής αξίας των έργων τα οποία αποτελούν το αντικεί- μενο της σύμβασης παραχώρησης έργων, προβλέποντας ταυτόχρονα ότι οι υποψήφιοι θα έχουν το δικαίωμα να αυξήσουν το εν λόγω ποσοστό. Το ελάχιστο αυτό ποσο- στό πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση παραχώρησης δημόσιου έργου. β) Είτε να καλεί τους υποψηφίους αναδόχους σύμβα- σης παραχώρησης να υποδείξουν οι ίδιοι, με τις προσφο- ρές τους, το ποσοστό της συνολικής αξίας του έργου, το οποίο αποτελεί αντικείμενο παραχώρησης και που προτί- θενται να αναθέσουν σε τρίτους.

Άρθρο 90Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο (άρθρο 61 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο της παραχώρησης, ού- τε στην αρχική σύμβαση, και οι οποίες, λόγω απρόβλε- πτων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την εκτέ- λεση του έργου, όπως περιγράφεται στην αρχική σύμβα- ση, το οποίο η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει στον α- νάδοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονομικό φορέα που εκτελεί το έργο αυτό: α. όταν αυτές οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωρι- σθούν από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργη- θούν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές, ή β. όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να δια- χωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης, εί- ναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της. Το συνολικό ποσό των συναπτόμενων συμβάσεων συ- μπληρωματικών εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του ποσού του αρχικού έργου που αποτελεί το α- ντικείμενο της παραχώρησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑ- ΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 91Εφαρμοστέοι κανόνες (άρθρο 62 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης είναι ο ί- διος αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, υποχρεούται, για τα έργα τα οποία θα εκτελεσθούν από τρίτους, να τηρεί τις διατάξεις που προβλέπει ο παρών νόμος, όσον αφορά στη σύναψη των συμβάσεων δημοσίων έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 92Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις (άρθρο 63 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 2 παρ. 4 του Κανονισμού 2083/2005)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έρ- γων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να γ ς ρχ ς χρ εφαρμόζουν τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο επόμενο άρθρο, κατά τη σύναψη των συμβάσεων έρ- γων με τρίτους, όταν η αξία αυτών των συμβάσεων α- νέρχεται σε ποσό ίσο με ή μεγαλύτερο των πέντε εκα- τομμυρίων εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (5.186.000) ευ- ρώ. Εφόσον πάντως μια σύμβαση έργων πληροί τις προϋ- ποθέσεις εφαρμογής των περιπτώσεων που απαριθμού- νται στο άρθρο 51 του παρόντος νόμου, δεν απαιτείται δημοσιότητα. Η αξία των συμβάσεων υπολογίζεται σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους για τις δημόσιες συμβάσεις έρ- γων κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 25 του παρό- ντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δεν θεωρούνται τρίτοι οι επιχειρήσεις οι οποίες συ- νιστούν κοινοπραξία για να αναλάβουν τη σύμβαση πα- ραχώρησης, ούτε οι επιχειρήσεις που συνδέονται με τις επιχειρήσεις αυτές. Ως «συνδεδεμένη επιχείρηση», νοείται κάθε επιχείρη- ση στην οποία ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή ή κάθε επιχείρηση η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη επιρ- ροή στον ανάδοχο σύμβασης παραχώρησης ή η οποία, ό- πως και ο ανάδοχος σύμβασης παραχώρησης, υπόκειται στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω ι- διοκτησιακού καθεστώτος, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν. Η κυρίαρχη επιρροή τεκ- μαίρεται όταν μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχεί- ρησης, άμεσα ή έμμεσα: α) Κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του καταβεβλημένου κεφαλαίου της επιχείρησης ή, β) διαθέτει την πλειονότητα των ψήφων οι οποίες αντι- στοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή γ) μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της επι- χείρησης. Ο εξαντλητικός κατάλογος των εν λόγω επιχειρήσεων επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας για τη σύμ- βαση παραχώρησης. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται σε συνάρτηση με τις μεταγενέστερες μεταβολές που σημειώνονται στους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων.

Άρθρο 93Δημοσίευση της προκήρυξης (άρθρο 64 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έρ- γων που δεν είναι αναθέτουσες αρχές, και οι οποίοι ε- πιθυμούν να συνάψουν σύμβαση έργων με τρίτους, γνω- στοποιούν την πρόθεσή τους μέσω προκήρυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII Γ του Προσαρτή- ματος Α΄ και, ενδεχομένως, κάθε άλλο πληροφοριακό στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τον ανάδοχο σύμ- βασης παραχώρησης δημοσίων έργων, χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνει η Επιτροπή, σύμ- φωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 έως 8 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 58 του παρόντος νόμου που αφορά στην εκούσια δημοσίευση των προκηρύξεων εφαρμόζεται ε- πίσης. πίσης.

Άρθρο 94Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή των προσφορών (άρθρο 65 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Στις συμβάσεις έργων που συνάπτονται από τους ανα- δόχους σύμβασης παραχώρησης δημοσίων έργων, οι ο- ποίοι δεν είναι αναθέτουσες αρχές, οι ανάδοχοι παρα- χώρησης ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των αιτήσε- ων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία απο- στολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης για την υποβολή των προσφορών. Εφαρμόζεται το άρθρο 59 παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος νόμου. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθρο 95Στατιστικά στοιχεία συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές (άρθρα 75, 76 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15 διαβιβά- ζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική κατάσταση, καταρτισμένη σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών υψηλής αξίας, αντίστοιχα, που έχουν συ- νάψει οι αναθέτουσες αρχές κατά το προηγούμενο έτος. Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές καταστάσεις των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που ανέθεσαν κατά το προηγούμενο έτος, μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, στην ανωτέρω Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για κάθε αναθέτουσα αρχή που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV του Προσαρτήματος Α΄, η στατιστική κα- τάσταση περιλαμβάνει: α) Τον αριθμό και την αξία των καλυπτόμενων από το παρόν συμβάσεων που συνήφθησαν. β) Τον αριθμό και τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει παρεκκλίσεων από τη Συμφω- νία. Στο μέτρο του δυνατού, τα στοιχεία που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, σημείο α΄, κατανέμονται ανάλογα με: α) Τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων που χρη- σιμοποιήθηκαν, β) και για καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, τα έργα που περιέχονται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Α΄, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιέχονται στο Παράρτημα II του ίδιου Προσαρτήματος και προσδιορίζο- νται ανά κατηγορία της ονοματολογίας CPV. γ) Την ιθαγένεια του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση. Στην περίπτωση που οι συμβάσεις συνήφθησαν μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, τα στοιχεία που αναφέ- ρονται στο πρώτο εδάφιο σημείο α΄, κατανέμονται επι- πλέον ανάλογα με τις οριζόμενες στα άρθρα 50 και 51 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανά κράτος - μέλος και τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για κάθε κατηγορία αναθετουσών αρχών, πλην εκεί- νων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV του Προ- σαρτήματος Α΄, η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει τουλάχιστον: α) τον αριθμό και την αξία των δημοσίων συμβάσεων που συνήφθησαν, κατανεμημένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο, και β) τη συνολική αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει των πα- ρεκκλίσεων από τη Συμφωνία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η στατιστική κατάσταση προσδιορίζει κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται βάσει της Συμφωνίας. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προσδιορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέ- ρεται στο άρθρο 77, παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15 καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που α- φορούν ιδίως τον τρόπο και το χρόνο υποβολής των σχετικών στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων εκ μέρους των αναθετουσών αρχών.