160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 109Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού (άρθρo 42 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή υ- πηρεσιών, ο διαγωνισμός αρχίζει με την έκδοση: α) Περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης, όπως αναφέ- ρεται στο παράρτημα XV Α του Προσαρτήματος Β ή β) προκήρυξης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλο- γής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα XIV του Προσαρ- τήματος Β, ή γ) Προκήρυξης σύμβασης, όπως αναφέρεται στο πα- ράρτημα XIIΙ του Προσαρτήματος Β, μέρος A, B ή Γ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση των δυναμικών συστημάτων αγο- ρών, ο διαγωνισμός για το σύστημα αρχίζει με την έκ- δοση της προκήρυξης που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, ενώ ο διαγωνισμός για τις συμ- βάσεις που βασίζονται σε τέτοια συστήματα αρχίζει μέ- σω της απλουστευμένης προκήρυξης που αναφέρεται στο παράρτημα ΧΙΙΙ του Προσαρτήματος Β, μέρος Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν ο διαγωνισμός αρχίζει μέσω περιοδικής εν- δεικτικής προκήρυξης: α) Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ειδικά τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμε- νο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί. β) Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει ότι η σύμβαση αυ- τή θα συναφθεί με κλειστή διαδικασία ή διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς εκ των υστέρων δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και να καλεί τους ενδιαφερό- μενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους και γ) Πρέπει να έχει δημοσιευθεί, σύμφωνα με το παράρ- τημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β, το πολύ δώδεκα (12) μή- νες πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλη- σης, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 115. Ο αναθέτων φορέας τηρεί τις προθεσμίες του άρ- θρου 113 του νόμου αυτού.

Άρθρο 110Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρo 44 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙ- ΙΙ, ΧΙV, XV Α, XV Β και XVI του Προσαρτήματος Β και, εν- δεχομένως, κάθε επί πλέον πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με τα τυ- ποποιημένα έντυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή με την προβλεπόμενη στο άρθρο 68 παρά- γραφος 2 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλ- λονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του Παραρτήματος ΧΧ του Προσαρτήματος Β, σημείο 3 είτε με άλλα μέσα. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα109, 111 και 112 δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης του παραρτήματος ΧΧ του Προσαρτήματος Β, σημείο 1 στοιχεία α΄ και β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που καταρτίζο- νται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης του πα- ραρτήματος ΧΧ σημείο 3 του Προσαρτήματος Β, δημοσι- εύονται το πολύ πέντε (5) ημέρες από την αποστολή τους. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις, οι οποίες δεν α- ποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορ- φή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β σημείο 3, δη- μοσιεύονται εντός δώδεκα (12) ημερών το αργότερο με- τά την αποστολή τους. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώ- σεις, και μετά από αίτηση του αναθέτοντος φορέα, οι προκηρύξεις διαγωνισμού που προβλέπονται στην περί- πτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 δημοσιεύ- ονται εντός πέντε (5) ημερών, αν η προκήρυξη έχει απο- σταλεί με τηλεομοιοτυπία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα και αυθεντικό θεω- ρείται μόνο το πρωτότυπο κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Μια περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης ή γνωστοποίησης δημοσιεύ- εται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.. Η δαπά- νη της δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιή- σεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βαρύνει την Ευρω- παϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις και το περιεχό- μενό τους δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται πριν από την ημερομηνία αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επι- τροπή. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσι- εύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβά- νουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλο- νται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 111, και, πρέπει να αναφέ- ρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή γνω- στοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευ- σης στο «προφίλ αγοραστή». Οι ενδεικτικές περιοδικές προκηρύξεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται στο «προ- φίλ αγοραστή» πριν να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επι- τροπή η γνωστοποίηση που ανακοινώνει τη δημοσίευσή τους με τη μορφή αυτή και πρέπει να αναφέρουν την η- μερομηνία της εν λόγω αποστολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να εξασφαλίζουν ό- τι είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστο- λής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της δημοσίευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7, προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης βάσει του παρόντος νόμου.

Άρθρο 111Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής (άρθρo 41 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, μέσω περιοδικής ενδεικτικής προ- κήρυξης, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα XVΑ του Προσαρτήματος Β, και δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή ή από τους ίδιους τους αναθέτοντες φορείς στο “προφίλ αγοραστή”, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β σημείο 2 στοιχείο β΄: α) Όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συ- νολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών - πλαι- σίων ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, ε- φόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία, λαμβανομένων υπό- ψη των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΙ της παραγρά- φου 2 του άρθρου 23 και του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ισούται με ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τους ανα- θέτοντες φορείς με παραπομπή στην ονοματολογία CPV. β) Όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συ- νολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαισίων για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα XVIΙ A του Προσαρτήματος Β κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, εφόσον η εν λόγω εκτιμώμενη συνο- λική αξία, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της υπο- παραγράφου ΙΙ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ισούται με ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. γ) Όταν πρόκειται για έργα, τα κύρια χαρακτηριστικά των συμβάσεων έργων ή των συμφωνιών-πλαισίων που οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να αναθέσουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, η εκτιμώμενη αξία των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο ΙΙ της παραγράφου 2 του άρθρου 23, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατό, μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Η προκήρυξη που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ αποστέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύ- εται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο, μετά την έ- γκριση του προγράμματος εργασιών στο οποίο εντάσσο- νται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσιο, τις ο- ποίες οι αναθέτοντες φορείς προτίθενται να συνάψουν. Οι αναθέτοντες φορείς που δημοσιεύουν την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη στο “προφίλ αγοραστή” τους, δια- βιβάζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβί- βασης που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΧ, σημείο 3 του Προσαρτήματος Β, γνωστοποίηση με την οποία ανα- κοινώνουν τη δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής προκή- ρυξης στο «προφίλ αγοραστή». Η δημοσίευση των προ- κηρύξεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ είναι υποχρεωτική μόνον εφόσον οι αναθέτοντες φο- ρείς έχουν επιλέξει τις συντετμημένες προθεσμίες πα- ραλαβής των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 113 πα- ράγραφος 4 του παρόντος νόμου. Η παρούσα παράγρα- φος δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες χωρίς προηγού- μενη προκήρυξη διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν, ιδίως, να δημοσι- εύουν ή να αναθέτουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δη- μοσίευση περιοδικών ενδεικτικών προκηρύξεων με αντι- κείμενο σημαντικά έργα, χωρίς να επαναλαμβάνουν τις πληροφορίες που έχουν ήδη περιληφθεί σε προηγούμε- νη περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, εφόσον αναφέρεται ευκρινώς ότι οι προκηρύξεις αυτές είναι συμπληρωματι- κές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να εφαρμό- σουν σύστημα προεπιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 120 του παρόντος νόμου, συντάσσεται προκήρυξη, σύμφω- να με το τυποποιημένο υπόδειγμα προκήρυξης, που πε- ριλαμβάνεται στο παράρτημα ΧΙV του Προσαρτήματος Β, η οποία αναφέρει τον σκοπό, τον οποίο εξυπηρετεί το σύστημα προεπιλογής, και τις λεπτομέρειες της πρόσβα- σης στους κανόνες που το διέπουν. Όταν το σύστημα έ- χει διάρκεια άνω των τριών (3) ετών, η προκήρυξη πρέπει να δημοσιεύεται ετησίως. Όταν το σύστημα έχει μικρό- τερη διάρκεια, αρκεί η αρχική προκήρυξη.

Άρθρο 112Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί (άρθρo 43 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς, οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν τη γνωστο- ποίηση που αφορά στις συναφθείσες συμβάσεις, η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVΙ του Προσαρτήματος Β. Η γνωστοποίηση αυτή αποστέλλεται υπό τις προϋπο- θέσεις που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 67 της με αριθμό 2004/17/ΕΚ οδηγίας, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ανάθεση της σύμβασης ή τη σύναψη της συμφωνίας- πλαισίου. Στην περίπτωση συμφωνιών- πλαισίων που συνάπτονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 108, οι αναθέτοντες φορείς απαλλάσσο- νται από την αποστολή γνωστοποίησης των αποτελε- σμάτων της ανάθεσης για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτοντες φορείς αποστέλ- λουν τη γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της σύνα- ψης των συμβάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστη- μα αγορών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστο- ποιήσεις εντός δύο (2) μηνών το αργότερο μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ του Προσαρτήματος Β και προορίζονται να δημοσιευθούν, δημοσιεύονται σύμφωνα με το παράρ- τημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται τον ευαίσθητο εμπορικό χαρακτήρα που τυχόν επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των υ- ποβληθεισών προσφορών, την ταυτότητα των οικονομι- κών φορέων και τις τιμές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνάπτουν σύμβαση υ- πηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης (Σύμβαση Ερ. και Αν.) με διαδικασία χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 105, μπορούν να περιορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ του Προσαρ- τήματος Β, σχετικά με τη φύση και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ένδειξη “υπηρεσίες έρευ- νας και ανάπτυξης”. Όταν οι αναθέτοντες φορείς συνά- πτουν σύμβαση έρευνας και ανάπτυξης, η οποία δεν μπορεί να συναφθεί με διαδικασία χωρίς προκήρυξη δια- γωνισμού, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγρά- φου 3 του άρθρου 105, μπορούν να περιορίζουν τις πλη- ροφορίες που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με το πα- ράρτημα XVΙ του Προσαρτήματος Β, σχετικά με τη φύση και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για λόγους εμπορικού απορρή- του. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτοντες φορείς με- ριμνούν ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετι- κά με αυτή την παράγραφο να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτομερείς με εκείνες που περιλαμβάνονται στην προ- κήρυξη του διαγωνισμού, η οποία έχει δημοσιευθεί σύμ- φωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 110. Όταν εφαρ- μόζουν σύστημα προεπιλογής, οι αναθέτοντες φορείς μεριμνούν, στις περιπτώσεις αυτές, ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι τουλάχιστον εξίσου λεπτομερείς με την κατηγορία που ορίζεται στο μητρώο των προεπι- λεγμένων παρόχων υπηρεσιών, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 120 του πα- ρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις περιπτώσεις των συμβάσεων που συνάπτονται για υπηρεσίες οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα XVIΙ B του Προσαρτήματος Β, οι αναθέτοντες φορείς α- ναφέρουν στην προκήρυξη εάν δέχονται τη δημοσίευσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το παράρτημα XVΙ του Προσαρτήματος Β, και δηλώνονται ως μη δημοσιεύσιμες, δημοσιεύονται μόνο σε απλου- στευμένη μορφή, και σύμφωνα με το παράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β για στατιστικούς λόγους.

Άρθρο 113Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής των προσφορών (άρθρo 45 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι ανα- θέτοντες φορείς λαμβάνουν υπόψη ιδίως το πολύπλοκο της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προ- ετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ελάχι- στων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι πενήντα δύο (52) η- μέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση έπειτα από προκήρυξη διαγωνισμού, ε- φαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α) Η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμ- μετοχής, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύθηκε δυ- νάμει της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 ή πρόσκληση από αναθέτοντα φορέα, δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος νόμου, ο- ρίζεται, κατά γενικό κανόνα, σε τριάντα επτά (37) τουλά- χιστον ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προ- κήρυξης ή της πρόσκλησης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέρες, αν η προκήρυξη αποστέλλεται για δημοσίευση με άλλα μέ- σα, εκτός των ηλεκτρονικών ή της τηλεομοιοτυπίας και σε δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον, αν η προκήρυξη αποστέλλεται με αυτά τα μέσα. β) Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών μπορεί να ορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ του αναθέτοντος φορέα και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. γ) Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ορίζει προθεσμία η οποία, κατά γενικό κανόνα, ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ημέρες, σε καμία δε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μι- κρότερη από δέκα (10) ημέρες, από την ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν οι αναθέτοντες φορείς που έχουν δημοσιεύσει περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, όπως ορίζει η παρά- γραφος 1 του άρθρου 111, που αναφέρεται στο παράρ- τημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες είναι, κατά γενικό κανόνα, τριάντα έξι (36) ημέρες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. Οι συντετμημένες αυτές προθεσμίες εί- ναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοδική εν- δεικτική προκήρυξη περιλαμβάνει, εκτός από τις πληρο- φορίες που απαιτεί το παράρτημα XV A μέρος Ι του Προ- σαρτήματος Β, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται α- πό το παράρτημα XV Α μέρος ΙΙ του Προσαρτήματος Β, εφόσον αυτές υπάρχουν κατά τη δημοσίευση της προκή- ρυξης, και ότι η προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσί- ευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών και ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκή- ρυξης του διαγωνισμού, που προβλέπεται από την περί- πτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις καταρτί- ζονται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφω- να με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που α- ναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ σημείο 3 του Προσαρτή- ματος Β, οι προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμε- τοχής στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση και παραλαβής των προσφορών στις α- νοικτές διαδικασίες, μπορούν να συντέμνονται κατά ε- πτά (7) ημέρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η προθεσμία μπορεί να συντέμνεται κατά πέντε (5) ακόμη ημέρες για την παραλαβή των προσφορών στις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, εκτός αν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία, βάσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, εφόσον ο αναθέτων φορέας πα- ρέχει απρόσκοπτη και πλήρη απευθείας πρόσβαση με η- λεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε έγγραφο του διαγωνισμού, ήδη από την ημερομη- νία δημοσίευσης της προκήρυξης που χρησιμοποιείται ως μέσο έναρξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πα- ράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β. Η προκήρυξη πρέπει να αναφέρει την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία δια- τίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στις ανοικτές διαδικασίες, το σωρευτικό αποτέλε- σμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγρά- φους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να κα- ταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφο- ρών μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημε- ρομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού. Ωστόσο, όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν απο- στέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μέσο, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπο- νται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλα- βή των προσφορών μικρότερη από είκοσι δύο (22) ημέ- ρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το σωρευτικό αποτέλεσμα των συντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να καταλήγει σε προθεσμία, για την παραλαβή της αίτησης συμμετοχής, μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή της πρόσκλησης υποβο- λής προσφορών, έπειτα από προκήρυξη που δημοσιεύ- θηκε δυνάμει της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19, ή πρόσκληση των αναθετόντων φορέων δυ- νάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος νόμου. Στις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, το σωρευτικό αποτέλεσμα των συ- ντμήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, εκτός αν έχει ορισθεί προθεσμία με κοινή συμφωνία βάσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 να καταλήγει σε προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών μικρότερη από δέκα (10) ημέ- ρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υ- ποβολής προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, τα έγγραφα του δια- γωνισμού και τα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφο- ρίες, μολονότι ζητήθηκαν σε εύθετο χρόνο, δεν παρα- σχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρ- θρα 114 και115 ή αν οι προσφορές δεν μπορούν να κα- ταρτισθούν παρά μόνο έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή επιτόπου εξέταση των εγγράφων που προσαρτώνται στην προκήρυξη ή συγγραφή υποχρεώσεων, η προθε- σμία παραλαβής των προσφορών παρατείνεται, εκτός αν πρόκειται για προθεσμία που έχει ορισθεί με κοινή συμ- φωνία βάσει της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, ώ- στε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να είναι ενήμεροι όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο παράρτημα ΧΧΙΙ του Προσαρτήματος Β, παρα- τίθεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 114Ανοικτές διαδικασίες: έγγραφα του διαγωνισμού και συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρo 46 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτοντες φο- ρείς δεν προσφέρουν, με ηλεκτρονικό μέσο και σύμφω- να με την παράγραφο 6 του άρθρου 113, απρόσκοπτη, πλήρη και, άμεση πρόσβαση στο κείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων και εν γένει σε όλα τα έγγραφα του δια- γωνισμού, αυτά αποστέλλονται στους οικονομικούς φο- ρείς εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της αίτη- σης, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί εμπροθέσμως πριν α- πό την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την προϋπόθεση ότι έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες για τη συγγραφή υ- ποχρεώσεων παρέχονται από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες έξι (6) ημέρες το αργότερο πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προ- σφορών.

Άρθρο 115Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης (άρθρo 47 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες δια- πραγμάτευσης, οι αναθέτοντες φορείς καλούν ταυτο- χρόνως και εγγράφως τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλλουν τις προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους περιλαμβάνει είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρε- ώσεων και εν γένει όλων των εγγράφων του διαγωνι- σμού είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στα έγγρα- φα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθε- νται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 113 του παρόντος νό- μου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όταν φορέας άλλος από τον αναθέτοντα που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία ανάθεσης έχει στη διάθεσή του τη συγγραφή υποχρεώσεων ή/και τυχόν συμπληρω- ματικά έγγραφα, η πρόσκληση διευκρινίζει τη διεύθυνση της υπηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται η συγγραφή υποχρεώσεων και τα εν λόγω έγγραφα και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υ- ποβολής της αίτησης αυτής, καθώς και το ύψος και τους τρόπους πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονο- μικούς φορείς αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων ή τα συμπληρωματικά έγγρα- φα, γνωστοποιούνται από τους αναθέτοντες φορείς ή τις αρμόδιες υπηρεσίες, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί ε- μπρόθεσμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιπλέον, η πρόσκληση περιέχει τουλάχιστον τα α- κόλουθα στοιχεία: α) Κατά περίπτωση, τη λήξη της προθεσμίας για την αί- τηση συμπληρωματικών εγγράφων, καθώς και το ποσό και τον τρόπο πληρωμής του ποσού που πρέπει, ενδεχο- μένως, να καταβληθεί για τη λήψη των εγγράφων. β) Την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να δια- βιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέ- πει να συνταχθούν. γ) Τα στοιχεία κάθε προκήρυξης διαγωνισμού που έχει δημοσιευθεί ήδη. δ) Μνεία των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυναφθούν. ε) Τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης, όταν δεν περι- λαμβάνονται στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήμα- τος προεπιλογής που χρησιμεύει ως μέσο έναρξης δια- γωνισμού. στ) Τη βαρύτητα (σχετική στάθμιση) των κριτηρίων α- νάθεσης της σύμβασης ή, ενδεχομένως, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, σε περίπτω- ση που δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνι- σμού, στην προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προ- επιλογής ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. 3. Όταν η έναρξη διαγωνισμού πραγματοποιείται με περιοδική ενδεικτική προκήρυξη, οι αναθέτοντες φο- ρείς καλούν εκ των υστέρων όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, πριν να αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχό- ντων σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακό- λουθες πληροφορίες: α) Φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές συμβάσεις και, εφόσον αυτό είναι δυνατό, την εκτιμώμε- νη προθεσμία που τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως. Αν πρόκειται για ανανεώσι- μες συμβάσεις, φύση και ποσότητα, και, εφόσον αυτό εί- ναι δυνατό, την κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευ- σης μεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισμών για έρ- γα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προκηρύσσονται. β) Χαρακτήρα της διαδικασίας: κλειστή ή με διαπραγ- μάτευση. γ) Ενδεχομένως, ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προμηθειών της εκτέλεσης των έρ- γων ή της παροχής των υπηρεσιών. δ) Διεύθυνση και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να λάβουν πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, καθώς και γλώσσα ή γλώσσες, στις οποίες πρέπει να συντάσσο- νται. ε) Διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα που πρέπει να συνάψει τη σύμβαση και να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στους ενδιαφερομένους να λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και άλλα έγγραφα. στ) Όρους οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρη- ματοοικονομικές εγγυήσεις και πληροφορίες που απαι- τούνται από τους οικονομικούς φορείς. ζ) Ύψος και λεπτομέρειες καταβολής οποιουδήποτε ποσού, το οποίο απαιτείται για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης. η) Είδος της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: αγορά, χρηματοδο- τική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή συνδυασμό των ανωτέρω συμβάσεων, και θ) Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και στάθμιση αυ- τών ή, ενδεχομένως, τα κριτήρια αυτά κατά σειρά σπου- δαιότητας, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην ενδεικτική προκήρυξη ή στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην πρόσκληση προς υποβολή προσφορών ή προς δια- πραγμάτευση.

Άρθρο 116Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρo 49 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς ενημερώνουν, το συντομό- τερο δυνατό, τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνουν για τη σύνα- ψη συμφωνίας-πλαισίου ή την ανάθεση της σύμβασης ή την ένταξη σε δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμ- βανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μη συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο ή να μην αναθέσουν σύμβαση, για την οποία υπήρξε διαγωνισμός, ή να αρχί- σουν νέα διαδικασία ή να μην εφαρμόσουν δυναμικό σύ- στημα αγορών. Οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται γραπτώς, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση, στους ανα- θέτοντες φορείς.

Άρθρο 117Πληροφορίες που διατηρούνται για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί (άρθρο 50 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτοντες φορείς διατηρούν, για κάθε σύμβα- ση, τις κατάλληλες πληροφορίες που τους επιτρέπουν, σε μεταγενέστερη φάση, να αιτιολογήσουν τις αποφά- σεις τους σχετικά με: α) Την προεπιλογή και την επιλογή οικονομικών φορέ- ων και την ανάθεση των συμβάσεων. β) Την εφαρμογή διαδικασιών, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 105. γ) Τη μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32,105 έως 107 και 109 έως 116, δυνάμει των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στα άρθρα 96 έως 102, την υποπαρά- γραφο II της παραγράφου 2 του άρθρου 23, στα άρθρα 25 έως 28 και104. Οι αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των διαδικα- σιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται επί τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης, ώστε, κατά την περίοδο αυτή, ο αναθέτων φορέας να είναι σε θέση να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή ή την Αρχή της παραγράφου 20 του άρθρου 15, κατόπιν αιτήσεώς τους, τις απαραίτητες πληροφορίες.