160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 133 - Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρo 33 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 15 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 133Δυναμικά συστήματα αγορών (άρθρo 33 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 15 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να προσφεύγουν σε δυναμικά συστήματα αγορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εφαρμογή ενός δυναμικού συστήματος α- γορών, οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς ακο- λουθούν τους κανόνες της ανοικτής διαδικασίας σε ό- λες τις φάσεις της μέχρι την ανάθεση των συμβάσεων στο πλαίσιο αυτού του συστήματος. Γίνονται δεκτοί στο σύστημα όλοι οι προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής και έχουν υποβάλει ενδεικτική προ- σφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα ενδεχόμενα συμπληρωματικά έγγραφα. Οι ενδεικτι- κές προσφορές μπορούν να βελτιώνονται οποιαδήποτε στιγμή, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να συνάδουν προς τη συγγραφή υποχρεώσεων. Για την εφαρμογή του συστήματος και τη σύναψη των συμβάσεων στο πλαίσιο του συστήματος, οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς χρησιμοποιούν, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 36.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτο- ντες φορείς: α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, στην οποία διευκρινίζουν ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγο- ρών. β) Διευκρινίζουν, μεταξύ άλλων, στη συγγραφή υπο- χρεώσεων τη φύση των προβλεπόμενων αγορών που α- ποτελούν αντικείμενο αυτού του συστήματος, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν στο σύστημα αγορών, στο χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό ε- ξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγρα- φές της σύνδεσης. γ) Προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο, ήδη από τη δημοσί- ευση της προκήρυξης έως τη λήξη του συστήματος, και αναφέρουν στην προκήρυξη τη διεύθυνση στο διαδί- κτυο, στην οποία αναρτώνται αυτά τα έγγραφα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς παρέ- χουν, σε όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος α- γορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υ- ποβάλει ενδεικτική προσφορά με σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστημα, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού. Ολοκληρώνουν την α- ξιολόγηση εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε (15) η- μερών, η οποία αρχίζει από την υποβολή της ενδεικτικής προσφοράς. Μπορούν ωστόσο να παρατείνουν την πε- ρίοδο αξιολόγησης, εφόσον, εν τω μεταξύ, δεν έχει με- σολαβήσει άλλος διαγωνισμός. Η αναθέτουσα αρχή/ο α- ναθέτων φορέας ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν τον προσφέροντα, για τον οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο ε- δάφιο, σχετικά με την αποδοχή του στο δυναμικό σύστη- μα αγορών ή την απόρριψη της ενδεικτικής προσφοράς του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε συγκεκριμένη σύμβαση πρέπει να αποτελεί α- ντικείμενο διαγωνισμού. Πριν από τον εν λόγω διαγωνι- σμό, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δημοσι- εύουν απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού, με την οποία καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομι- κούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτική προσφορά, σύμ- φωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της απλουστευμένης προκήρυξης. Οι αναθέτουσες αρ- χές/αναθέτοντες φορείς προχωρούν στο διαγωνισμό μό- νο μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των εν- δεικτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς καλούν όλους τους προσφέροντες που έχουν γίνει δεκτοί στο σύστημα να υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμέ- νη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί στο πλαίσιο του συστήματος. Για τον σκοπό αυτόν καθορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον προσφέροντα, ο οποίος υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, τα οποία επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού για την έναρξη εφαρμογής του δυναμικού συστήματος αγορών. Τα κριτήρια αυτά μπο- ρούν ενδεχομένως να προσδιορίζονται στην προανα- φερθείσα πρόσκληση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η διάρκεια ενός δυναμικού συστήματος αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει την τετραετία, εκτός από εξαι- ρετικές, ειδικά αιτιολογημένες, περιπτώσεις. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν μπο- ρούν να προσφεύγουν σε αυτό το σύστημα κατά τρόπο ώστε να εμποδίζουν, περιορίζουν ή στρεβλώνουν τον α- νταγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ή οι συμμετέχο- ντες στο σύστημα δεν επιβαρύνονται με έξοδα διεκπε- ραίωσης. ΤΙΤΛΟΣ II ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ