160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 196 - Κατάρτιση και Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αντα- γωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από σύμ- φωνη γνώμη της Αρχής, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν ιδίως: α) την οργάνωση, το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέ- λεσης των προγραμμάτων κατάρτισης, β) τους ειδικότερους όρους, τα τυχόν επίπεδα και τον τρόπο αξιολόγησης και πιστοποίησης, γ) τον ορισμό των διδασκόντων και εκπαιδευτών και την αμοιβή αυτών, δ) τη σύσταση του Μη.Π.Υ.Δη.Συ., ε) τον φορέα τήρησης του Μη.Π.Υ.Δη.Συ., στ) τις ειδικότερες προϋποθέσεις εγγραφής και τους λόγους διαγραφής, ζ) τους τρόπους και ειδικότερους όρους υποστήριξης των αναθετουσών αρχών / αναθέτοντων φορέων από μέλη του Μη.Π.Υ.Δη.Συ., κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημό- σιας σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ- ρεια που έχει σχέση με την κατάρτιση και την πιστοποίη- ση των υπαλλήλων και τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ.. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ