160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 98 - Ύδωρ (άρθρο 4 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η τροφοδότηση με πόσιμο ύδωρ δικτύων που προο- ρίζονται να παράσχουν υπηρεσίες στο κοινό από ανα- θέτοντα φορέα που δεν είναι αναθέτουσα αρχή δεν θε- ωρείται ως δραστηριότητα κατά την έννοια της παρα- γράφου 1, όταν: α) Η παραγωγή πόσιμου ύδατος από τον ενδιαφερόμε- νο φορέα γίνεται, διότι η κατανάλωσή του είναι ανα- γκαία για την άσκηση δραστηριότητας που δεν αναφέρε- ται στα άρθρα 97 έως 101 του παρόντος νόμου και β) η τροφοδότηση του δημόσιου δικτύου εξαρτάται μό- νον από την ιδιοκατανάλωση του φορέα και δεν υπερ- βαίνει το 30% της συνολικής παραγωγής πόσιμου ύδα- τος του φορέα, με βάση το μέσο όρο των τριών (3) προη- γουμένων ετών, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος έτους.