160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 75 - Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 52 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 75Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων. Πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 52 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους κατα- λόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή πα- ρόχων υπηρεσιών πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα άρθρα 68 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α΄ έ- ως δ΄ και ζ΄, 69, 70 παράγραφοι 1, 4 και 5, 71 παράγρα- φοι 1, 2, 5 και 6, 72 και 73. Αιτήσεις εγγραφής μπορούν να υποβάλουν και οικονο- μικοί φορείς που ανήκουν σε όμιλο και επικαλούνται πό- ρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις του ομί- λου. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι δια- θέτουν αυτούς τους πόρους καθ' όλη τη διάρκεια της ι- σχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι συνεχίζουν να πλη- ρούν κατά το ίδιο διάστημα τις απαιτήσεις ποιοτικής επι- λογής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος για την εγγραφή τους. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, ρυθ- μίζονται θέματα για την κατάρτιση και λειτουργία επίση- μων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, ό- πως ιδίως η αρμόδια υπηρεσία τήρησής τους, οι ειδικότε- ρες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διατυπώσεις εγγρα- φής και κατάταξης των οικονομικών φορέων σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων δικαιολογητικών, η διαδικασία τήρησης και ενημέρωσής τους και οι περι- πτώσεις διαγραφής από αυτούς, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους, είτε συνολικά είτε ανά κλάδο ή κατη- γορία, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Στα ίδια δια- τάγματα μπορούν να εξειδικεύονται οι όροι ίδρυσης και η λειτουργία είτε εναλλακτικών επίσημων καταλόγων ε- γκεκριμένων οικονομικών φορέων είτε συστημάτων πι- στοποίησης από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δι- καίου και να ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες ε- φαρμογής της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό μπο- ρούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής που εκδί- δεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδί- δεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πι- στοποιητικά αυτά μνημονεύονται τα δικαιολογητικά, βά- σει των οποίων έγινε η εγγραφή στον κατάλογο / η πι- στοποίηση, καθώς και η σχετική κατάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποι- ούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή το πιστοποι- ητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά, για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών - μελών, τεκμήριο καταλληλότητας μόνο σε σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 68 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 σημεία α΄ έως δ΄ και ζ΄, 69, 70 παράγραφοι 1, 4 και 5, 71 παράγραφος 2 σημεία α΄ i, β΄, ε΄, ζ΄ και η΄ για τους εργολήπτες, παράγραφος 2 σημεία α΄ ii, β΄, γ΄, δ΄ και ι΄ για τους προμηθευτές και παράγραφος 2 σημεία α΄, ii και γ΄ έως θ΄ για τους παρόχους υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν είναι δυνατόν να τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιο- λόγηση. Όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοι- νωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυ- νατόν να ζητείται, για την εκάστοτε σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε οικονομικό φορέα. Οι αναθέτου- σες αρχές των άλλων κρατών - μελών εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παρα- γράφου μόνον προς όφελος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος - μέλος, το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών - μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την πιστο- ποίησή τους από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν είναι δυνατόν να ζητούνται άλ- λες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζη- τούνται από τους οικονομικούς φορείς που έχουν την ι- θαγένεια του οικείου κράτους και, σε κάθε περίπτωση, ό- χι άλλες από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 68 έως 72 του παρόντος νόμου. Εντούτοις, η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν μπορεί να επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των άλλων κρατών - μελών για τη συμμετοχή τους σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύ- ναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη - μέλη. Οι αναθέτουσες αρχές αποδέχο- νται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πά- σα στιγμή, την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο ή την έκδοση του πιστοποιητικού, πρέπει δε να ενημερώ- νονται σε σύντομο χρονικό διάστημα για την απόφαση της αρχής που συντάσσει τον κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι οργανισμοί πιστοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι οργανισμοί που ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πιστοποίηση.