160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 195 - Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Δημιουργείται και τηρείται στο ΕΣΗΔΗΣ Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. Στο μητρώο αυτό εγγράφονται όλοι όσοι μπορούν να είναι α- ξιολογητές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πενταετή εμπειρία στο αντι- κείμενο της ειδικότητάς τους. Οι αξιολογητές κατατάσ- σονται σε κατηγορίες ανάλογα με το επάγγελμα ή/και την ειδικότητά τους και επιλέγονται ανάλογα με τη φύση και το είδος του αντικειμένου του διαγωνισμού. Στο στά- διο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών δεν εμ- φανίζονται στους αξιολογητές στοιχεία ταυτότητας των προσφερόντων. Η επιλογή των αξιολογητών που θα α- παρτίζουν την Επιτροπή αξιολόγησης του εκάστοτε δια- γωνισμού, η σύνθεση και λειτουργία της οποίας καθορί- ζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γίνεται με ηλε- κτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιο- λογητών των κατηγοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η επιλογή των Α- ξιολογητών που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Αξιολόγη- σης του Διαγωνισμού γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μεταξύ των αξιολογητών των κατη- γοριών - ειδικοτήτων που απαιτούνται από το αντικείμε- νο του διαγωνισμού. Με απόφαση του Υπουργού Ανά- πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋπο- θέσεις για την εγγραφή και διαγραφή στο Μητρώο αυτό, οι κατηγορίες - ειδικότητες των Αξιολογητών, οι επαγ- γελματικοί και επιστημονικοί φορείς που συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.