160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 171 - Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 171Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να λά- βει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της ανα- θέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώ- μη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανά- θεσης, εφόσον από την παρατυπία είτε δεν αναπτύχθηκε αποτελεσματικός ανταγωνισμός είτε επηρεάζεται το α- ποτέλεσμά της. β) Εφόσον η διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη, λόγω μη υποβολής προσφοράς ή απόρριψης όλων των προ- σφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 162. γ) Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχε- τίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδια- φέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φο- ρέα. δ) Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονι- κή εκτέλεση της σύμβασης. ε) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρ- θρου 168 και της παραγράφου 5 του άρθρου 170. στ) Αν η προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οι- κονομική άποψη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποι- οδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτου- σα αρχή/ ο αναθέτων φορέας μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικά τη διαδικα- σία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφι- λοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της δια- δικασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η αναθέ- τουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικεί- μενο της σύμβασης ή, εφόσον οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία για το εν λόγω τμήμα, ε- φόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν ματαιωθεί η διαδικασία της παραγράφου 1, η α- ναθέτουσα αρχή επιστρέφει στους οικονομικούς φο- ρείς τις προσφορές ή τις αιτήσεις συμμετοχής τους, ε- φόσον έχουν υποβληθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου ορ- γάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας ανάθεσης, με τρο- ποποίηση ή μη των όρων της, ή να προσφύγει στη διαδι- κασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυ- τή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 50, 51, 105.