160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
Άρθρο 56Προκηρύξεις (άρθρο 35 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν μέσω προκα- ταρκτικής προκήρυξης, η οποία δημοσιεύεται από την Ε- πιτροπή ή από τις ίδιες στο «προφίλ αγοραστή», που α- ναφέρεται στο Παράρτημα VIII, σημείο 2, στοιχείο β΄ του Προσαρτήματος Α΄: α) Όταν πρόκειται για προμήθειες, την εκτιμώμενη συ- νολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών - πλαι- σίων, ανά ομάδες προϊόντων, τις οποίες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες, ε- φόσον το συνολικό εκτιμώμενο ποσό, λαμβανομένων υ- πόψη των άρθρων 23 και 25 του παρόντος, ισούται με ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. Οι ομάδες των προϊόντων καθορίζονται από τις α- ναθέτουσες αρχές με παραπομπή στην ονοματολογία CPV. β) Όταν πρόκειται για υπηρεσίες, την εκτιμώμενη συ- νολική αξία των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαισίων, για καθεμία από τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ A του Προσαρτήματος Α΄ κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποί- ες προτίθενται να συνάψουν κατά τους δώδεκα (12) επό- μενους μήνες, εφόσον το εν λόγω εκτιμώμενο συνολικό ποσό, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 23 και 25 του παρόντος, ισούται με ή υπερβαίνει τις επτακόσιες πενή- ντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. γ) Όταν πρόκειται για έργα, τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβάσεων ή των συμφωνιών-πλαισίων τις οποίες προτίθενται να συνάψουν, τα εκτιμώμενα ποσά των οποί- ων ισούνται με ή υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που α- ναφέρεται στο άρθρο 23 του παρόντος, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 25 του παρόντος. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ και β΄ αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσι- εύονται στο «προφίλ αγοραστή», το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη του οικονομικού έτους. Η προκήρυξη που αναφέρεται στο στοιχείο γ΄ απο- στέλλεται στην Επιτροπή ή δημοσιεύεται στο «προφίλ α- γοραστή», το ταχύτερο δυνατόν, μετά από τη λήψη από- φασης περί εγκρίσεως του προγράμματος στο οποίο ε- ντάσσονται οι συμβάσεις έργων ή οι συμφωνίες-πλαίσιο, τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να συνά- ψουν. Οι αναθέτουσες αρχές που δημοσιεύουν την προκα- ταρκτική προκήρυξη στο «προφίλ αγοραστή», αποστέλ- λουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3 του Προσαρτήματος Α΄, ειδοποίηση, με την οποία ανακοινώ- νουν τη δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή». Η δημοσίευση των προκηρύξεων που αναφέρονται στα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ είναι υποχρεωτική μόνο στις περι- πτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές ασκούν το δικαίωμά τους να μειώσουν τις προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του παρόντος νόμου. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις διαδι- κασίες διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευ- ση προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν δημόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, προσφεύγοντας σε διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή σε διαδικασία διαπραγ- μάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 50 του παρόντος νό- μου όρους ή σε ανταγωνιστικό διάλογο, υπό τους προ- βλεπόμενους στο άρθρο 49 του παρόντος όρους, γνω- στοποιούν την πρόθεσή τους με την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εφαρμό- σουν δυναμικό σύστημα αγορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους με την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνά- ψουν δημόσια σύμβαση βάσει δυναμικού συστήματος α- γορών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους μέσω απλου- στευμένης προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν συνάψει μια δη- μόσια σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο, αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη με τα αποτελέσμα- τα της διαδικασίας σύναψης το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφω- νίας-πλαισίου. Στην περίπτωση συμφωνιών-πλαισίων που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 52 έως 54 του παρόντος νόμου, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσ- σονται από την αποστολή προκήρυξης με τα αποτελέ- σματα της σύναψης κάθε σύμβασης που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν προκήρυξη με τα αποτελέσματα της σύναψης των συμ- βάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, ντα χιλιάδες (750.000) ευρώ. το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις προκηρύξεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση, αποστέλλουν τις εν λόγω συγκεντρωμένες προκηρύξεις το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες με- τά τη λήξη εκάστου τριμήνου. Στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ Β του Προσαρτή- ματος Α΄, οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στην προκήρυξη εάν επιτρέπουν τη δημοσίευσή τους. Για τις συμβάσεις αυτές, η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τους κανόνες για τη σύνταξη στατιστικών εκθέσεων με βάση τις προκηρύξεις αυτές, καθώς και για τη δημοσίευση των εκθέσεων αυτών. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να ε- μποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνι- σμού μεταξύ αυτών.

Άρθρο 57Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων (άρθρο 36 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VII A του Προσαρτή- ματος Α΄, καθώς και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την αναθέτουσα αρχή, χρησιμο- ποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την προβλεπόμε- νη στο άρθρο 77 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις που αποστέλλονται από τις αναθέ- τουσες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα αναφέρο- νται στο σημείο 3 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτή- ματος Α΄ είτε με άλλα μέσα. Στην περίπτωση της επι- σπευδόμενης διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 59 παράγραφος 8 του παρόντος νόμου, οι προκηρύξεις πρέπει να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλε- κτρονικά μέσα, σύμφωνα με όσα μνημονεύονται στο ση- μείο 3 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄. Οι προκηρύξεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης που αναφέρονται στο ση- μείο 1 στοιχεία α΄ και β΄ του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προκηρύξεις που καταρτίζονται και αποστέλλο- νται με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του σημείου 3 του Παραρ- τήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄, δημοσιεύονται το πολύ πέντε (5) ημέρες μετά την αποστολή τους. Όταν οι προκηρύξεις δεν αποστέλλονται με ηλεκτρο- νικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του σημείου 3 του Παραρτήματος VIII του Προσαρτήματος Α΄, δημοσιεύονται το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την αποστολή τους ή, στην περίπτωση της επισπευδόμενης διαδικασίας του άρθρου 59 παρά- γραφος 8, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά την απο- στολή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προκηρύξεις διαγωνισμού δημοσιεύονται αναλυ- τικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Περίλη- ψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δη- μοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες. Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων αυτών από την Ευρω- παϊκή Επιτροπή επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προκηρύξεις και το περιεχόμενό τους δεν μπο- ρούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την ημερομηνία της αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επι- τροπή. Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό ε- πίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες δια- φορετικές από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύ- ξεις που αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δη- μοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρ- θρο 56 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, πρέπει δε να ανα- φέρουν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ειδο- ποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή». Οι προκαταρκτικές προκηρύ- ξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν α- πό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ειδοποί- ησης, με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους με τη μορφή αυτή, πρέπει δε να αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το περιεχόμενο των προκηρύξεων που δεν απο- στέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, περιορίζεται σε περί- που εξακόσιες πενήντα (650) λέξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαί- ωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβί- βασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημο- σίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της πραγ- ματοποίησης της δημοσίευσης.

Άρθρο 58Μη υποχρεωτική δημοσίευση (άρθρο 37 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 57 προκηρύξεις για δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δημοσίευση που προβλέπεται στις διατάξεις του παρό- ντος Μέρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η δημοσίευση, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν συνεπάγεται υποχρέωση εφαρμογής των λοιπών διατά- ξεων του Δεύτερου Μέρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 59Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών (άρθρο 38 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι ανα- θέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, το πολύπλο- κο της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, με την επιφύλαξη των ε- λάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στο παρόν άρ- θρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις ανοικτές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκή- ρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις κλειστές διαδικασίες, στις οριζόμενες στο άρ- θρο 50 διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και στον ανταγωνιστικό διάλο- γο: α) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε τριάντα επτά (37) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγω- νισμού. β) Στις κλειστές διαδικασίες, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλη- σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έ- χουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών που ανα- φέρεται στην παράγραφο 2 και στην παράγραφο 3 στοι- χείο β΄, μπορεί, κατά γενικό κανόνα, να περιορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημέρες αλλά δεν είναι σε καμία περίπτω- ση μικρότερη των είκοσι δύο (22) ημερών. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία απο- στολής της προκήρυξης διαγωνισμού, προκειμένου για ανοικτή διαδικασία, και από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, προκειμένου για κλειστή διαδικασία. Η βραχύτερη προθεσμία που αναφέρεται στο πρώτο ε- δάφιο μπορεί να τάσσεται, υπό την προϋπόθεση ότι η προκαταρκτική προκήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πλη- ροφορίες, οι οποίες απαιτούνται στην προκήρυξη διαγω- νισμού που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VII A του Προσαρτήματος Α΄, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη δημοσίευση της προκήρυξης και η προκαταρκτική προκήρυξη έχει αποσταλεί προς δημοσί- ευση μεταξύ ενός ελάχιστου διαστήματος πενήντα δύο (52) ημερών έως ενός μέγιστου διαστήματος δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όταν οι προκηρύξεις καταρτίζονται και αποστέλλο- νται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Πα- ράρτημα VIII σημείο 3 του Προσαρτήματος Α΄, οι προθε- σμίες παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4, για τις ανοικτές διαδικασίες, και η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που ο- ρίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α΄, για τις κλειστές και με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προ- κήρυξης του διαγωνισμού και τον ανταγωνιστικό διάλο- γο, μπορούν να συντμηθούν κατά επτά (7) ημέρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σύντμηση κατά πέντε (5) ημέρες των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην παρά- γραφο 2 και στην παράγραφο 3 στοιχείο β΄, είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII του Προσαρτήματος Α΄, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υ- ποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, προσδιορίζοντας στο κείμενο της προκήρυξης την ηλε- κτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκ- μηρίωση. Η σύντμηση αυτή μπορεί να ορίζεται επιπλέον της μείωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, η συγγραφή υποχρε- ώσεων και τα συμπληρωματικά τεύχη, έγγραφα ή πληρο- φορίες δεν παρασχέθηκαν εντός των προθεσμιών που ο- ρίζονται στα άρθρα 60 και 61 του παρόντος νόμου, μολο- νότι ζητήθηκαν εμπρόθεσμα ή όταν οι προσφορές μπο- ρούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκε- ψη ή εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στη συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφο- ρών παρατείνονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικο- νομικοί φορείς να μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προ- σφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνι- σμού που αναφέρονται στο άρθρο 50, όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι α- ναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν: α) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης διαγωνισμού ή των δέκα (10) ημερών, εάν η προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που προβλέπονται στο Παράρτημα VIII σημείο 3 του Προσαρτήματος Α΄. β) Στην περίπτωση των κλειστών διαδικασιών, η τασ- σόμενη προθεσμία παραλαβής των προσφορών δεν μπο- ρεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την η- μερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προ- σφορών.

Άρθρο 60Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 39 Oδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις ανοικτές διαδικασίες, όταν οι αναθέτουσες αρ- χές δεν παρέχουν με ηλεκτρονικό μέσο, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 6, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων, τα τεύχη του διαγωνισμού και εν γένει σε όλα τα συμπληρωματικά έγ- γραφα, οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα συμπληρω- ματικά έγγραφα αποστέλλονται στους οικονομικούς φο- ρείς εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της σχετι- κής αίτησης χορήγησής τους, εφόσον η αίτηση έχει υπο- βληθεί εμπρόθεσμα, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγρα- φα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την πα- ραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρό- θεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 61Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στο διάλογο ή διαπραγμάτευσης (άρθρο 40 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις κλειστές διαδικασίες, στον ανταγωνιστικό διά- λογο και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης με δημοσί- ευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά την έννοια του άρ- θρου 50, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρό- νως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υπο- βάλουν τις προσφορές τους ή να συμμετάσχουν σε δια- πραγμάτευση ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλό- γου, στο διάλογο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πρόσκληση προς τους υποψηφίους αυτούς περι- λαμβάνει είτε ένα αντίτυπο της συγγραφής υποχρεώσε- ων ή του περιγραφικού εγγράφου και όλων των συ- μπληρωματικών εγγράφων είτε αναφορά στον τρόπο πρόσβασης στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα άλλα έγγραφα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση, όταν τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφω- να με το άρθρο 59 παράγραφος 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όταν η συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο ή/και τα συμπληρωματικά έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση φορέα διαφορετικού από την αναθέτουσα αρχή, στην πρόσκληση διευκρινίζεται η διεύθυνση της υ- πηρεσίας, από την οποία μπορούν να ζητούνται τα εν λό- γω έγγραφα και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υ- ποβολής της αίτησης αυτής, καθώς και το ύψος και ο τρόπος πληρωμής του ποσού που πρέπει να καταβληθεί για την απόκτηση των εν λόγω εγγράφων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποστέλλουν τα έγγραφα αυτά στους οικονο- μικούς φορείς αμελλητί μετά την παραλαβή της αίτησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων, το περιγραφικό έγγραφο και τα συμπληρωματικά έγγραφα γνωστοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργό- τερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, ε- φόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση επι- σπευδόμενης κλειστής ή με διαπραγμάτευση διαδικα- σίας, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέ- ρες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επιπλέον, η πρόσκληση υποβολής προσφοράς, συμμετοχής στο διάλογο ή σε διαπραγμάτευση περιέχει τουλάχιστον: α) παραπομπή στη δημοσιευμένη προκήρυξη του δια- γωνισμού, β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση, στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες, στις οποίες πρέπει να συντάσσονται, γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει καθορισθεί και τη διεύθυνση για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν, δ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυνάπτονται, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψή- φιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 67 είτε για τη συ- μπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους με τους προβλεπόμενους στα άρθρα 70 και 71, και ε) τη στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά σπουδαι- ότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού, στη συγγραφή υποχρεώ- σεων ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται σύμφω- να με τους κανόνες του άρθρου, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο β΄ της παραγράφου αυτής δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο, αλλά επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβο- λής προσφοράς.

Άρθρο 62Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 41 Oδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότε- ρο δυνατόν, τους υποψήφιους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη σύνα- ψη συμφωνίας-πλαισίου, την ανάθεση σύμβασης ή την α- ποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμ- βανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία υπήρξε διαγωνισμός και να αρχί- σουν νέα διαδικασία ή να θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές γραπτώς, κατόπιν αιτήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτοντες φορείς γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατό: α) σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο τους λό- γους απόρριψης της υποψηφιότητάς του, β) σε κάθε α- πορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους για την απόρ- ριψη της προσφοράς του. Στις περιπτώσεις που αναφέ- ρονται στο άρθρο 40 παράγραφοι 4 και 5, αιτιολογούν και τις αποφάσεις τους περί μη ισοδυναμίας ή περί μη α- νταπόκρισης των προμηθειών ή των υπηρεσιών στις α- παιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας, και γ) σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της ε- πιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδό- χου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-πλαί- σιο. Η προθεσμία γνωστοποίησης δεν μπορεί σε καμία πε- ρίπτωση να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες από την παραλαβή γραπτής αίτησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην γνωστοποι- ήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών-πλαισίων ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, που αναφέ- ρονται στην παράγραφο 1, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή μπορεί να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμ- φέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Άρθρο 63Πρακτικά (άρθρο 43 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Για κάθε σύμβαση, κάθε συμφωνία-πλαίσιο, και κάθε υ- λοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτου- σες αρχές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγο- ρών. β) Το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφε- ρόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους. γ) Το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προ- σφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους. δ) Τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές. ε) Την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον εί- ναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. στ) Όσον αφορά στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τις οριζόμενες στα άρθρα και του παρόντος νόμου περι- στάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις δια- δικασίες αυτές. ζ) Όσον αφορά στον ανταγωνιστικό διάλογο, τις ορι- ζόμενες στο άρθρο περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή. η) Εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την πρόθεσή της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ή να υλο- ποιήσει ένα δυναμικό σύστημα αγορών. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τεκμηρίωση της διεξαγωγής των διαδικα- σιών ανάθεσης που διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αι- τήσεώς της.