160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 31Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές (άρθρα 20, 21, 22 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτου- σες αρχές υπό την έννοια του άρθρου 18, ανατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπη- ρεσίες υψηλής προτεραιότητας του Προσαρτήματος Α΄ συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 36, 40, 41, 44, 48- 52, 55-64, 65, 67-75, 132, 133, 173,174.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συμβάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπη- ρεσίες χαμηλής προτεραιότητας του Προσαρτήματος Α΄, συνάπτονται αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 56 παράγραφος 4, και με τα άρθρα 140 έως172.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες υψηλής προτεραιότητας και υπηρεσίες χαμηλής προτε- ραιότητας του Προσαρτήματος Α΄ (μεικτές συμβάσεις), συνάπτονται σύμφωνα με τα τα άρθρα 36, 40, 41, 44, 48-52, 55-64, 65, 67-75, 132, 133, 173, 174, όταν η αξία των υπηρεσιών υψηλής προτεραιότητας υπερβαίνει την αξία των υπηρεσιών χαμηλής προτεραιότητας. Στις υπό- λοιπες περιπτώσεις, η σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 56 παράγραφος 4, και με τα άρθρα 140 έως172.

Άρθρο 32Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτοντες φορείς (άρθρα 31 έως 33 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτουν αναθέτο- ντες φορείς υπό την έννοια του άρθρου 19, ανατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπη- ρεσίες υψηλής προτεραιότητας του Προσαρτήματος Β΄, συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 36, 40, 41, 43, 44, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119-121, 122, 123 132, 174,175.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπη- ρεσίες χαμηλής προτεραιότητας του Προσαρτήματος Β΄, συνάπτονται αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 40, 112 και με τα άρθρα 140 έως172.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο υπη- ρεσίες υψηλής προτεραιότητας και χαμηλής προτεραιό- τητας του Προσαρτήματος Β΄ (μεικτές συμβάσεις), συ- νάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36, 40, 41, 43, 44, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119-121, 122, 123, 132, 174, 175, ό- ταν η αξία των υπηρεσιών υψηλής προτεραιότητας υπερ- βαίνει την αξία των υπηρεσιών χαμηλής προτεραιότη- τας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι συμβάσεις συνάπτο- νται σύμφωνα με τα άρθρα 40, 112 και με τα άρθρα 140 έως 172.