160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 197 - Τροποποιούμενες διατάξεις
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 197Τροποποιούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α΄ 30), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε- ξής: «Η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται από την αναθέ- τουσα αρχή, κατά το στάδιο του ελέγχου των δικαιολο- γητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης 6α της παρ. 4 του άρ- θρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαι- ρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσε- ων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλε- κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της περίπτωσης 14 της παρ. 4 του άρ- θρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαι- ρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσε- ων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλε- κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της περίπτωσης 15 της παρ. 4 του άρ- θρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαι- ρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσε- ων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλε- κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της περίπτωσης 16 της παρ. 4 του άρ- θρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112), ως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαι- ρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβάσε- ων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλε- κτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 3 του ν. 3861/2010 (Α΄112) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: «6. Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης ε- ξαιρούνται τα έγγραφα και τα στοιχεία δημοσίων συμβά- σεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Η- λεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτομάτως από το ΚΗΜΔΗΣ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) α- ντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Στις διαδικασίες για την ανάθεση σύμβασης εκπό- νησης μελέτης ή σύμβασης υπηρεσιών που αφορά σε μελέτες ή επιβλέψεις μελετών και έργων δικαιούνται να συμμετέχουν εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στις κατά νόμο απαιτούμενες κατηγορίες του Μητρώου Μελετη- τών ή του Μητρώου Εταιρειών Μελετών, που τηρούνται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η εγγραφή στα Μητρώα και η διατήρηση σε ισχύ της εγ- γραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί ανα- γκαία προϋπόθεση για την ανάληψη της εκπόνησης με- λέτης, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της αίτη- σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρ- χή μπορεί να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους Εμπει- ρογνώμονες, όπως αυτοί ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, την υποστήριξη των υπηρεσιών του εργο- δότη με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο εδάφιο 1 παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 4/2002 (Α΄ 3) διαγράφεται η φράση «και ιδίως της προ- μήθειας αγαθών και της παροχής υπηρεσιών».