160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 168 - Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 168Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ή των απο- τελεσμάτων της διαπραγμάτευσης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 163 έως 166, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον ο- ποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανά- δοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μι- κρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ει- δοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκ- δίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που κα- θορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επι- λογής του άρθρου 155. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επι- λογής κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης του πρώτου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

To αρμόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δι- καιολογητικών κατακύρωσης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την προσκόμισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν δεν προσκομισθούν δικαιολογητικά κατακύρω- σης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγρα- φης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολο- γείται αυτό επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή η δεκαήμερη (10) προθεσμία για την έκδοση της απόφασης κατακύρω- σης, σύμφωνα με την παράγραφο 8, εκκινεί από την επο- μένη της λήξης της προθεσμίας προσκόμισης των δικαιο- λογητικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προ- σωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δη- λώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 155 είναι ψευδή ή ανα- κριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτο- ντος φορέα η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί και, με την επιφύλαξη του επόμενου άρ- θρου, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υ- πέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την ε- πόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ- σφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ- θρου 155, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προ- καθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτό- τυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέ- ρω, των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρο- νται στα έγγραφα της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/του αναθέ- τοντος φορέα η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέ- ροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τι- μή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική ά- ποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφο- ρά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας α- πό τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσό- τερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν από τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδό- χου που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η πλήρωση μιας ή περισσότερων α- πό τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 154-157, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπί- πτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, η κατακύ- ρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέ- σως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή την επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 154-157, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας δέχεται τα ήδη κατατεθειμένα σε αυτήν/αυτόν πρωτότυπα ή αντί- γραφα των δικαιολογητικών κατακύρωσης που πρέπει να υποβάλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εφόσον αυτή έχουν ήδη υποβληθεί σε προγενέστερη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε από την ίδια αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα, εφόσον είναι σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και είναι σε ισχύ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύ- ρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο απο- φαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής/ του αναθέ- τοντος φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυ- ξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης κατά τις παραγρά- φους 4, 5 ή 6 είτε κατακύρωσης της σύμβασης κατά το άρθρο 170. Η σχετική απόφαση του αποφαινομένου ορ- γάνου εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την παρα- λαβή του φακέλου από το αρμόδιο όργανο διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέ- θηκαν. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο χρό- νος πρόσβασης όσων έχουν έννομο συμφέρον σε αυτά.