160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 222
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 222

Το άρθρο 1 του ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως ακο- λούθως: «Άρθρο 1 Υπόχρεοι σε δήλωση 1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων τους υποβάλ- λουν: α. Ο Πρωθυπουργός. β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσω- πούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. γ. Οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυ- πουργοί. δ. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. ε. Όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων της περίπτωσης β΄. στ. Οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και οι υπάλληλοι ή σύμ- βουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυ- βερνητικό όργανο. ζ. Ο διοικητής και οι υποδιοικητές της Εθνικής Υπηρε- σίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). η. Οι Γενικοί Γραμματείς των αποκεντρωμένων διοική- σεων, οι Περιφερειάρχες, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Πρόεδροι και τα μέλη των περιφερειακών συμβουλίων, καθώς και οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των περιφερειών. θ. Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη, των δημοτικών συμβου- λίων, οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα μέ- λη των διοικητικών συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανω- τέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, καθώς και οι προϊστάμενοι των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσε- ων των Δήμων. ι. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι Υποδι- οικητές, τα εκτελεστικά μέλη, οι διευθύνοντες ή εντε- ταλμένοι σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ι- διωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορη- γούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% του- λάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκη- ση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με δι- οικητική πράξη ή ως μέτοχος. ια. Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παρο- χής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβα- νομένων και των ενόπλων δυνάμεων, των νομικών προ- σώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτι- κού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των ο- ποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, των δημόσιων επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το πο- σό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό, καθώς επίσης ο Γενικός Διευθυντής και Δι- ευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσί- ου και ιδιωτικού δικαίου, στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς. Την ίδια υποχρέωση υπέ- χουν ο πρόεδρος και τα μέλη όλων των επιτροπών δια- γωνισμού έργων των ανωτέρω φορέων, οι οποίοι διέπο- νται από τις διατάξεις του ν. 1418/1984 (Α΄ 23) και του π.δ. 609/1985 (Α΄ 223), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευ- ρώ. ιβ. Οι Δικαστικοί και οι Εισαγγελικοί λειτουργοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ιγ. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, οι εντεταλμένοι σύμ- βουλοι και οι διευθυντές της Τράπεζας της Ελλάδος. ιδ. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διευθύνοντες σύμ- βουλοι, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέ- λη Δ.Σ. και οι γενικοί διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και επιχειρή- σεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. ιε. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητι- κού Συμβουλίου της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) και οι κατέχοντες διευθυντική θέση στην εταιρία αυτή σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της ή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. ιστ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητι- κού Συμβουλίου των ελεγχόμενων από της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ) ανωνύμων εταιριών και οι κα- τέχοντες διευθυντική θέση στις εταιρίες αυτές σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό της εταιρίας ή σύμ- φωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. ιζ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητι- κού Συμβουλίου κάθε άλλου φορέα οργανωμένης χρη- ματιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην Ελ- λάδα και οι κατέχοντες διευθυντική θέση σε αυτόν σύμ- φωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό του ή σύμ- φωνα με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής ε- πιχειρήσεων ή εταιρειών, που κατέχουν άδεια λειτουρ- γίας ή εν γένει έχουν την εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και ρα- διοφωνικών σταθμών, όπως και των βασικών μετόχων αυτών. ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές, καθώς και οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε μορφής ε- πιχειρήσεων ή εταιρειών, που εκμεταλλεύονται διαδι- κτυακά ενημερωτικά μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή περιο- δικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας, όπως και των βασικών μετόχων αυτών. κ. Οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων ενώσεων συ- ντακτών, καθώς και όσοι παρέχουν δημοσιογραφικές υ- πηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων και σε ρα- διοτηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης με σύμ- βαση εργασίας ή έργου. κα. Οι ιατροί Διευθυντές και Συντονιστές Διευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), στα στρατιωτικά νοσοκομεία, σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές και εργαστήρια, καθώς και στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δί- κτυο Υγείας (ΠΕΔΥ). κβ. Οι πρόεδροι, τα μέλη και οι προϊστάμενοι υπηρε- σιακών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύ- θυνσης όλων των Ανεξάρτητων Αρχών, συμπεριλαμβα- νομένων των ανεξάρτητων διοικητικών και ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Επιτροπής Κε- φαλαιαγοράς, καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημό- σιας Διοίκησης και οι βοηθοί του. κγ. Οι Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, διευθυντές κλάδων του Γε- νικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, των Γενικών Επιτελεί- ων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, οι δικαστικοί λει- τουργοί του δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμε- ων, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. κδ. Οι αρχηγοί και οι υπαρχηγοί της Ελληνικής Αστυ- νομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος. κε. Το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υπηρε- τούν στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. κστ. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνι- κής Ακτοφυλακής, καθώς και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου. κζ. Το προσωπικό της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέ- σεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώ- ματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής. κη. Οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι εξωτερικοί φρουροί των καταστημάτων κράτησης. κθ. Οι προϊστάμενοι των Δασαρχείων και των Δασονο- μείων. λ. Τα μέλη όλων των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγ- χου του Δημοσίου, οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων οποιασδήποτε Υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ε- λέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα. λα. Οι Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Οικονομι- κών, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικο- νομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.),των Διαπεριφερειακών Ε- λεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) του Κέντρου Ελέγχου Φο- ρολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ελέγχου και όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Τμήματα Έ- λεγχου των παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και όλοι οι υ- πάλληλοι που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα και υπηρε- τούν στις υπηρεσίες αυτές, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, οι Προϊστάμε- νοι Διευθύνσεων των Τελωνείων, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Γενικών Θεμάτων και Τελωνειακών Διαδικα- σιών των Τελωνείων, όλοι οι υπάλληλοι των Τελωνείων που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα, οι Προϊστάμενοι Διευ- θύνσεων και Τμημάτων, καθώς και οι υπάλληλοι των Ελε- γκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και της Διεύ- θυνσης Παρακολούθησης και Ελέγχου Ανασταλτικών Καθεστώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ). καθώς και οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των Κτηματικών Υπηρεσιών του Δημοσίου. λβ. Οι Προϊστάμενοι των Επιχειρησιακών Διευθύνσε- ων Ειδικών Υποθέσεων του Σώματος Δίωξης Οικονομι- κού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), οι Προϊστάμενοι των Περιφε- ρειακών Διευθύνσεων και Τμημάτων ελέγχου-δράσης αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι –ελεγκτές που υπηρε- τούν στις παραπάνω υπηρεσίες. λγ. Οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών μονάδων δόμησης οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. λδ. Το προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξε- ων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Πρόε- δροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή διαχειριστές των εται- ριών του ιδιωτικού τομέα που μετέχουν σε τέτοιου εί- δους συμπράξεις. λε. Ο Πρόεδρος και τα μέλη ΔΣ Αθλητικών Ομοσπον- διών και τα πρόσωπα που είναι μέλη Διοίκησης Αθλητι- κών Ανωνύμων Εταιριών (Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων Αμειβόμε- νων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. με συνολικό ποσοστό μεγα- λύτερο του 1% του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περί- πτωση που το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρία, η υποχρέω- ση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύ- νει τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών. λστ. Οι αξιολογημένοι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας πρωταθλημάτων επαγγελματι- κού αθλητισμού και όσοι μετέχουν στα αντίστοιχα όργα- να ή τις επιτροπές διαιτησίας, καθώς και ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και οι αναπληρωτές αυτών. λζ. Οι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι εντεταλ- μένοι σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές των αναφερόμε- νων στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280 Α') όπως αυτές ισχύουν, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι φορείς ανάθεσης και εκτέλεσης δη- μόσιων έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης μελετών δημό- σιων έργων. λη. Οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύν- σεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων ως και οι σύμφωνα με τα άρθρα 28 του π.δ. 609/1985 (Α΄ 223) και 15 του ν. 716/1977 (Α΄ 205) α- σκούντες καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημό- σιων έργων και μελετών δημοσίων έργων. Οι κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δι- καίου, εφόσον κατά το νόμο ή τον οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότη- τες σχετικές με την ανάθεση δημόσιων έργων ή μελε- τών δημόσιων έργων ή ασκούν καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων ή μελετών. λθ. Ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί Μέτοχοι, τα ε- κτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημό- σιες συμβάσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, εφό- σον το αντικείμενό τους υπερβαίνει τα αναφερόμενα στην περίπτωση ια΄ ποσά ανά περίπτωση. λι. Τα μέλη και οι εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτρο- πών, τα μέλη των οργάνων ελέγχου τα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα, τα μέλη των οργάνων αξιολόγησης και εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων, ελέγχου επενδύσεων και εκταμίευσης των πα- ρεχόμενων ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. μ. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αλλοδαπών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. μα. Τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων Υποψηφίων Ο- δηγών. μβ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί- ου της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι Διευθυντές και οι Αναπληρωτές Διευθυντές των Επιχειρησιακών Μονά- δων. Τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών Δράσεων Κρα- τικών Ενισχύσεων και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες που έχουν συμμετάσχει σε αξιολογήσεις, Γνωμοδοτικές Επι- τροπές και Επιτροπές Προσφυγών Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, οι Πρόεδροι και τα Μέλη Επιτροπών Αξιο- λόγησης Προσφορών κάθε βαθμού, καθώς και Επιτρο- πών Προσφυγών έργων Δημοσίου Τομέα, οι Πρόεδροι και τα Μέλη των επιτροπών Παρακολούθησης και Παρα- λαβής Έργων Δημοσίου Τομέα, οι Υπεύθυνοι Έργων Δη- μοσίου Τομέα και Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Οι Προϊστάμενοι, οι αναπληρωτές Προϊστάμενοι και οι Προϊστάμενοι Μονάδων όλων των Ειδικών Υπηρεσιών και των λοιπών φορέων που ασκούν καθήκοντα ή και αρ- μοδιότητες διαχείρισης, εφαρμογής, συντονισμού και ε- λέγχου, στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δρά- σεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013 και 2014 - 2020. μγ. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Επιτρόπου του Ε- λεγκτικού Συνεδρίου. μδ. Οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων των Υπηρεσιών Δη- μοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. με. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη- ματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσια- κής Κατάστασης. μστ. Ο πρόεδρος και οι διαχειριστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) που επιχορηγούνται από το κρά- τος. μζ. Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και του Ορ- γανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε- ων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορφής ή χορήγησης αδει- ών κάθε μορφής και οι προϊστάμενοι των παραπάνω υπη- ρεσιών. μη. Κάθε άλλο πρόσωπο για το οποίο προβλέπεται υ- ποχρέωση υποβολής δήλωσης από ειδική διάταξη νό- μου. 2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους (αρχική δήλωση). Τα μετέ- πειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για έ- να (1) έτος, ειδικά δε για τους υπόχρεους των περιπτώ- σεων α΄ έως ε΄ της παραγράφου 1 για τρία (3) έτη, μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 3. Το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται, κατά περίπτωση, στα αρμόδια όργανα ελέγχου κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων. Ο κατάλογος συντάσσε- ται από τον Πρόεδρο της Βουλής για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παρα- γράφου 1 του παρόντος άρθρου και από τον αρμόδιο Υ- πουργό, τον γενικό γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκη- σης ή το όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου για τα πρόσωπα που υπάγονται στο φορέα αυτόν ή από τον ο- ποίο εποπτεύονται και σε κάθε άλλη περίπτωση από τα όργανα διοίκησης του οικείου φορέα. Το αρμόδιο όργα- νο ελέγχου μπορεί να ζητά από οποιαδήποτε υπηρεσία, φορέα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που διαθέτει στοιχεία για πρόσωπα που υπάγονται στις περιπτώσεις της παρα- γράφου 1, κατάλογο των οικείων προσώπων. 4. Αμφισβητήσεις ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου επιλύονται με πράξη των κατά περίπτωση αρμοδίων ορ- γάνων ελέγχου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου ή των οργάνων, που είναι αρμόδια να υποβάλλουν την κατά την προηγούμενη παράγραφο, του παρόντος άρ- θρου, κατάσταση υπόχρεων.»