160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 159 - Περιεχόμενο των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 159Περιεχόμενο των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην ανοικτή διαδικασία οι προσφέροντες υποβάλ- λουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει: αα. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατ’ άρθρο 157, εφόσον απαιτείται. ββ. Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 4 και 5 του άρθρου 155 και στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογη- τικά ποιοτικής επιλογής, σχετικά με την προσωπική τους κατάσταση και την οικονομική ή χρηματοοικονομική ε- πάρκεια και την επαγγελματική ή την τεχνική ικανότητά τους. γγ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προ- σφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου. β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοι- χεία της προσφοράς. Aν τα τεχνικά στοιχεία της προ- σφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να το- ποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζο- νται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοι- πές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομι- κά στοιχεία της προσφοράς. δ) Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προ- σφοράς ή της αίτησης συμμετοχής, εφόσον υποβάλλε- ται από τρίτο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία με δια- πραγμάτευση: α) Όλοι οι υποψήφιοι υποβάλλουν κατά το στάδιο προ- επιλογής τα δικαιολογητικά συμμετοχής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1. β) Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι υποβάλλουν την τε- χνική και οικονομική προσφορά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, εκτός από την εγγύη- ση και τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 155.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, πλην της εγγύησης και των δηλώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 155, μπορούν να υποβάλλονται σε απλά φωτοαντίγραφα. Στην περίπτωση αυτή, στη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 155 δηλώνεται ρητά ότι τα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εφόσον τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υπο- βάλλονται με την προσφορά ή την αίτηση συμμετοχής δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, συνυποβάλ- λεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄ 188).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - ε- ταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύο- νται από μετάφραση στην ελληνική.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής υ- πάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον συντάκτη, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και απο- σφράγισης των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.