160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 110 - Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρo 44 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 110Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων (άρθρo 44 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα ΧΙ- ΙΙ, ΧΙV, XV Α, XV Β και XVI του Προσαρτήματος Β και, εν- δεχομένως, κάθε επί πλέον πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με τα τυ- ποποιημένα έντυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή με την προβλεπόμενη στο άρθρο 68 παρά- γραφος 2 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ διαδικασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλ- λονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαβιβάζονται είτε με ηλεκτρονικά μέσα, στη μορφή και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης του Παραρτήματος ΧΧ του Προσαρτήματος Β, σημείο 3 είτε με άλλα μέσα. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα109, 111 και 112 δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά δημοσίευσης του παραρτήματος ΧΧ του Προσαρτήματος Β, σημείο 1 στοιχεία α΄ και β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που καταρτίζο- νται και αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορφή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης του πα- ραρτήματος ΧΧ σημείο 3 του Προσαρτήματος Β, δημοσι- εύονται το πολύ πέντε (5) ημέρες από την αποστολή τους. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις, οι οποίες δεν α- ποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τη μορ- φή και τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧ του Προσαρτήματος Β σημείο 3, δη- μοσιεύονται εντός δώδεκα (12) ημερών το αργότερο με- τά την αποστολή τους. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώ- σεις, και μετά από αίτηση του αναθέτοντος φορέα, οι προκηρύξεις διαγωνισμού που προβλέπονται στην περί- πτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 109 δημοσιεύ- ονται εντός πέντε (5) ημερών, αν η προκήρυξη έχει απο- σταλεί με τηλεομοιοτυπία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα και αυθεντικό θεω- ρείται μόνο το πρωτότυπο κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή. Μια περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης ή γνωστοποίησης δημοσιεύ- εται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.. Η δαπά- νη της δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιή- σεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βαρύνει την Ευρω- παϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις και το περιεχό- μενό τους δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται πριν από την ημερομηνία αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επι- τροπή. Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσι- εύονται σε εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να περιλαμβά- νουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλο- νται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 111, και, πρέπει να αναφέ- ρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης ή γνω- στοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή της δημοσίευ- σης στο «προφίλ αγοραστή». Οι ενδεικτικές περιοδικές προκηρύξεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται στο «προ- φίλ αγοραστή» πριν να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επι- τροπή η γνωστοποίηση που ανακοινώνει τη δημοσίευσή τους με τη μορφή αυτή και πρέπει να αναφέρουν την η- μερομηνία της εν λόγω αποστολής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να εξασφαλίζουν ό- τι είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστο- λής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί στον αναθέτοντα φορέα βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, αναφέροντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της δημοσίευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να δημοσιεύουν σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7, προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για τις οποίες δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης βάσει του παρόντος νόμου.