160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 210
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 210ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129) α- ντικαθίσταται ως ακολούθως: «14. Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έρ- γα ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο πλη- ροφοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας α- πό ΑΠΕ, με σκοπό την ηλεκτρονική υποστήριξη της αδει- οδότησης αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρ- ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλ- λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται οι προδιαγραφές για την οργάνωση, ανάπτυξη, λειτουρ- γία, οι ειδικότερες προδιαγραφές για τη συνεργασία αυ- τού με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων αρχών, υπηρεσιών και φορέων και κάθε σχετικό θέμα του ανωτέρω Ηλε- κτρονικού Μητρώου. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται ε- ντός δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρού- σας. Το ηλεκτρονικό μητρώο ενεργοποιείται εντός δεκαο- κτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης καταργείται η ΥΑ ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.24840/25.11.2010 (Β΄1900). »

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της παραγράφου αρχίζει από τη δημοσίευ- ση του νόμου.