160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 184 - Δικαστική προστασία κατά αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνου
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 184Δικαστική προστασία κατά αποφάσεων της Αρχής/άλλου οργάνουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, όπως αυτό ορίζεται στην πα- ράγραφο 3 του άρθρου 181, τη λήψη προσωρινών μέ- τρων για την επανόρθωση της εικαζόμενης παράβασης ή για την αποτροπή περαιτέρω ζημίας από τις αποφάσεις της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται από το προεδρι- κό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, που εκ- δίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 182 και 183, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων αυτών, εφόσον παραβιά- ζουν κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, σχετικού με τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου αυτού, για την εκδίκαση των διαφορών αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις του π.δ. 18/1989, η άσκηση αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης και κατατί- θεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοι- νοποίηση στα μέρη της απόφασης της Αρχής/άλλου ορ- γάνου που ορίζεται από το προεδρικό διάταγμα της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 181. Η προθεσμία άσκησης της αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, ε- κτός αν, με προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παρ. 5 του άρθρου 52 του π.δ. 18/1989, ο αρμόδιος Δικα- στής ή το αρμόδιο Δικαστήριο αποφανθεί διαφορετικά. Στο διάστημα αυτό αναστέλλεται και η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται από το προεδρικό διάταγμα της παραγρά- φου 2 του άρθρου 181, εφόσον αυτή επιτρέπει τη σύνα- ψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση των προβλε- πόμενων στο π.δ. 18/1989 ενδίκων βοηθημάτων δεν κω- λύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδί- δεται κατά τα ανωτέρω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η προθεσμία άσκησης των ένδικων βοηθημάτων διακόπτεται με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού τη χορήγηση αναστο- λής, οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών α- πό την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύ- ριο ένδικο βοήθημα, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής. Η δικάσιμος για την εκδίκασή της δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την κατά- θεση του δικογράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα προβλεπόμενα στο π.δ. 18/1989 ένδικα βοηθήμα- τα δεν επιτρέπεται να περιέχουν αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προσφυγής που ασκήθηκε ενώπιον της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται από το προεδρι- κό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εφόσον ασκηθούν τα προβλεπόμενα στο π.δ. 18/1989 ένδικα βοηθήματα, ο αιτών ειδοποιεί αμελλητί σχετικά τα λοιπά μέρη και την Αρχή/άλλο όργανο που ο- ρίζεται από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181 με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με το άρθρο 36, όπως είναι η επιστολή, η τηλεομοιοτυπία, τα ηλεκτρονικά μέσα και το τηλέφωνο υπό τις προϋπο- θέσεις του άρθρου 36. Σε κάθε περίπτωση, εντός δεκα- πέντε (15) ημερών, η Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται α- πό το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρ- θρου 181 οφείλει, εφόσον έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανω- τέρω, να αποστείλει στο Δικαστήριο, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον πλήρη φάκελο με τα υποβληθέντα έγγραφα και στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αντίγραφο των σχετικών δικογράφων κοινοποιεί- ται�με επιμέλεια του αιτούντος και προς την Αρχή/άλλο όργανο που ορίζεται από το π.δ. της παραγράφου 2 του άρθρου 181, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της. της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Εφόσον η αίτηση αναστολής γίνει δεκτή, η αναθέ- τουσα Αρχή/ο αναθέτων φορέας ή η κεντρική αρχή προμηθειών μπορεί να συμμορφωθεί προς το διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόμενο της απόφασης και να α- νακαλέσει ή να τροποποιήσει κατάλληλα τη διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή, επί παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόμενη ρητή πράξη. Στην περίπτωση αυτή, για το κύριο ένδικο βοήθημα που ασκήθηκε, εφαρ- μόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 182 και του άρθρου 190, αν το δικαστήριο ακυρώσει α- πόφαση της Αρχής/άλλου οργάνου που ορίζεται από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 181, δυνάμει της οποίας επιτρεπόταν η σύναψη σύμβα- σης, μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, η τελευ- ταία δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψή της είχε ανασταλεί η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού με απόφαση επί αιτήσεως αναστολής ή με προσωρινή διαταγή. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος δικαι- ούται να αξιώσει αποζημίωση σύμφωνα με τα αναφερό- μενα στο άρθρο 191.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν άσκησε ή άσκησε ανεπι- τυχώς την αίτηση αναστολής και η σύμβαση υπογράφη- κε και ολοκληρώθηκε η εκτέλεσή της πριν από τη συζή- τηση του κύριου ένδικου βοηθήματος, εφαρμόζεται ανα- λόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.