160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 14Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους Β΄ θεσπίζουν κανόνες σχετικά: α) Με τις διαδικασίες προγραμματισμού, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο την κα- τασκευή έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υ- πηρεσιών ή τη διενέργεια διαγωνισμών μελετών. β) Με την έννομη προστασία κατά την εφαρμογή του Μέρους Β΄ του παρόντος. γ) Με το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζο- νται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη α- ξία ίση ή ανώτερη του χρηματικού ορίου της παραγρά- φου 1 του άρθρου 23, με την επιφύλαξη της παραγρά- φου 1 του άρθρου 139.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζο- νται και στη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης δημο- σίων έργων από αναθέτουσες αρχές του άρθρου 18.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το παρόν Μέρος Β΄ εφαρμόζεται σε: α) Αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 18 και αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 19, καθώς και σε κεντρικές αρχές προμηθειών κατά την έν- νοια του άρθρου 20. β) Σε φορείς άλλους από αυτούς της προηγούμενης περίπτωσης, εφόσον τούτο προβλέπεται ειδικώς από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του φορέα αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις των άρθρων 14 έως 38, 40 έως 133, 139 και 179 έως 201 του Μέρους Β΄ του παρόντος νόμου ε- φαρμόζονται και κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων σημβάσεων υπηρεσιών, μελετών και έργων του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (Α΄232), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται συμπλη- ρωματικά, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις ανω- τέρω διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά- ξεις: α) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (L 134), όπως ισχύει, β) της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου- λίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφο- ρών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» που δημοσιεύτη- κε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 134), όπως ισχύει, γ) της Οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σε- πτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 257/1/10/2005), δ) της Οδηγίας 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 για την διόρθωση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντο- νισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (L 323), ε) της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και της Οδηγίας 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δε- κεμβρίου 2007 (L 335).

Άρθρο 15Ορισμοί (άρθρο 1 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 1 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρ- μόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στις παραγρά- φους 2 έως 26.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) «Δημόσιες συμβάσεις» είναι συμβάσεις εξ επα- χθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ε- νός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μίας ή πε- ρισσότερων αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέ- ων και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου. β) «Δημόσιες συμβάσεις έργων» είναι δημόσιες συμ- βάσεις που έχουν ως αντικείμενο είτε την εκτέλεση, είτε συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες ενός έργου που α- ναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Β΄ είτε ακόμη την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα ανάγκες. Ως «έργο», νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομι- κών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού που προ- ορίζεται να πληροί αυτό καθαυτό μια οικονομική ή τεχνι- κή λειτουργία. γ) «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην αυτών του στοιχείου β΄, οι οποίες έ- χουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μί- σθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δι- καίωμα αγοράς, προϊόντων. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση προμηθειών». δ) «Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» είναι δημόσιες συμβάσεις, πλην των δημόσιων συμβάσεων έργων ή προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα XVII του Προσαρ- τήματος Β΄. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο ταυτο- χρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β΄, θεωρείται ως «δημόσια σύμβαση υπηρεσιών», εφόσον η αξία των συγκεκριμέ- νων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο υπηρε- σίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτή- ματος Α΄ και το Παράρτημα XVII του Προσαρτήματος Β΄ και η οποία δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες που ανα- φέρονται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ και το Παράρτημα ΧΙΙ του Προσαρτήματος Β΄, παρά μόνο παρεμπιπτόντως, σε σχέση με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, θεωρείται ως δημόσια σύμβαση υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

«Σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων» είναι μία σύμβαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστι- κά με μία δημόσια σύμβαση έργων, εκτός από το γεγο- νός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε απο- κλειστικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου είτε στο δικαίωμα αυτό, σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

«Σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών» είναι μία σύμ- βαση η οποία παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με μία δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, εκτός από το γεγονός ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλει- στικά στο δικαίωμα εκμετάλλευσης της υπηρεσίας είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με την καταβολή αμοι- βής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

«Συμφωνία - πλαίσιο» είναι μία συμφωνία που συ- νάπτεται μεταξύ μίας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρ- χών / αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οι- κονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ι- δίως όσον αφορά στις τιμές, και, ενδεχομένως, τις προ- βλεπόμενες ποσότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

«Δυναμικό σύστημα αγορών» είναι μία καθ' ολοκλη- ρίαν ηλεκτρονική διαδικασία για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικά διαθέσιμα στην αγορά χα- ρακτηριστικά ικανοποιούν τις ανάγκες της αναθέτου- σας αρχής /αναθέτοντος φορέα και είναι περιορισμένη χρονικά και ανοικτή καθ' όλη τη διάρκειά της σε κάθε οι- κονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής και έχει υποβάλει ενδεικτική προσφορά σύμφωνη προς τη συγγραφή υποχρεώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

«Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός» είναι μια επαναλη- πτική διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό μη- χανισμό παρουσίασης νέων, μειωμένων τιμών ή/και νέων αξιών, όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών, και η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική, πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινό- μησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης. Συνεπώς, ορισμένες συμβάσεις υπηρεσιών ή έργων οι ο- ποίες έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δη- μιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να α- ποτελέσουν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

«Εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάροχος υπη- ρεσιών» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή αναθέ- τουσα αρχή / αναθέτων φορέας του δημοσίου, ή κοινο- πραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών, που προσφέρει, αντιστοίχως, την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρε- σιών στην αγορά. Οι έννοιες «εργολήπτης», «προμηθευτής» και «πάρο- χος υπηρεσιών» αναφέρονται υπό τον όρο «οικονομικός φορέας». Ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται ως «προσφέρων». Εκείνος που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικασία κλειστή ή με διαπραγμάτευση ή σε ανταγωνιστικό διάλο- γο, αναφέρεται ως «υποψήφιος».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

«Αναθέτουσες αρχές» είναι οι αρχές που καθορίζο- νται στο άρθρο 18 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

«Αναθέτοντες φορείς» είναι οι φορείς που καθορί- ζονται στο άρθρο 19 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Ο όρος «Αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φο- ρείς» αναφέρεται στις αναθέτουσες αρχές της παρα- γράφου 9 και τους αναθέτοντες φορείς της παραγρά- φου 10.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

«Κεντρική αρχή προμηθειών » είναι η αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 20.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

α) «Ανοικτές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στο πλαίσιο των οποίων κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά. β) «Κλειστές διαδικασίες» είναι οι διαδικασίες, στις ο- ποίες κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, αλλά στο πλαίσιο των οποίων μόνον οι οι- κονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέ- τουσα αρχή / τον αναθέτοντα φορέα μπορούν να υποβά- λουν προσφορά. γ) «Ανταγωνιστικός διάλογος» είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει, και στην οποία η αναθέτουσα αρχή/α- ναθέτων φορέας διεξάγει διάλογο με τους υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειμέ- νου να βρεθούν μία ή περισσότερες λύσεις που θα μπο- ρούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της/του, και βάσει της οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλουν προσφορά. Για τον σκοπό της προσφυγής στη διαδικασία του πρώ- του εδαφίου, μια δημόσια σύμβαση θεωρείται «ιδιαίτερα πολύπλοκη», εφόσον οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτο- ντες φορείς δεν είναι αντικειμενικά σε θέση είτε να κα- θορίσουν, σύμφωνα με στοιχεία β΄, γ΄ ή δ΄ της παρα- γράφου 3 του άρθρου 40, τα τεχνικά μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τους στό- χους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νομική ή/και τη χρηματοοικονομική οργάνωση ενός σχεδίου. δ) «Διαδικασίες με διαπραγμάτευση» είναι οι διαδικα- σίες, στο πλαίσιο των οποίων οι αναθέτουσες αρχές / οι αναθέτοντες φορείς διαβουλεύονται με τους οικονομι- κούς φορείς της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς. ε) «Διαγωνισμοί μελετών» είναι οι διαδικασίες που ε- πιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή / τον αναθέτοντα φο- ρέα να αποκτήσει, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής των έργων πολιτι- κού μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέ- τη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έ- πειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβεί- πειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβεί- ων. στ) «Συνοπτικός διαγωνισμός» είναι η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδια- φερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143. ζ) «Απευθείας ανάθεση» είναι η διαδικασία σύναψης σύμβασης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές / οι αναθέτο- ντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επι- λογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφω- να με τα οριζόμενα στο άρθρο 144.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Με τον όρο «γραπτώς», νοείται κάθε σύνολο λέ- ξεων ή αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβιβάζεται, αναπα- ράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται. Το σύνολο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που διαβιβά- ζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

«Ηλεκτρονικό μέσο», είναι ένα μέσο που χρησιμο- ποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό επεξεργασίας (συμπερι- λαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και αποθήκευ- σης δεδομένων, τα οποία εκπέμπονται, διακινούνται ή παραλαμβάνονται με ενσύρματη μετάδοση, με ραδιοκύ- ματα, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Με το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβά- σεις», (Common Procurement Vocabulary - CPV), επιση- μαίνεται η ονοματολογία αναφοράς που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις, η οποία υιοθετήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2195/2002 (L 340) του Ευρωπαϊκού Κοι- νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπήςτης 28ης Νοεμβρίου 2007 (L 74), ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αντιστοιχία με τις άλ- λες υπάρχουσες ονοματολογίες. Σε περίπτωση διιστάμενων ερμηνειών ως προς το πε- δίο εφαρμογής του παρόντος, λόγω ενδεχόμενων δια- φορών μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματο- λογίας της NACE που χρησιμοποιείται στο Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Προ- σαρτήματος Β΄, ή μεταξύ της ονοματολογίας CPV και της ονοματολογίας CPC (προσωρινή μορφή) που χρησι- μοποιείται στο Παράρτημα ΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα XVII, A΄ και Β΄ του Προσαρτήματος Β΄, υπερισχύει αντίστοιχα η ονοματολογία NACE ή η ονομα- τολογία CPC.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Για τους σκοπούς των άρθρων 27, 78β και 86α΄, νοούνται ως: α) «Δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο», η δημόσια τη- λεπικοινωνιακή υποδομή, μέσω της οποίας πραγματο- ποιείται η μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων του δικτύου, με ενσύρματη μετάδο- ση, με δέσμες ερτζιανών κυμάτων, με οπτικά μέσα ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα. β) «Τερματικό σημείο του δικτύου», το σύνολο των φυ- σικών συνδέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών πρό- σβασης που απαρτίζουν το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δί- κτυο και είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε αυτό και τη μέσω αυτού αποτελεσματική επικοινωνία. γ) «Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι τηλε- πικοινωνιακές υπηρεσίες την παροχή των οποίων έχουν αναθέσει ειδικά τα κράτη - μέλη, ιδίως σε έναν ή περισ- σότερους τηλεπικοινωνιακούς φορείς. δ) «Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες οι ο- ποίες συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στη διαβί- βαση και διακίνηση σημάτων μέσω του δημοσίου τηλεπι- κοινωνιακού δικτύου με τη βοήθεια τηλεπικοινωνιακών μεθόδων, με την εξαίρεση των ραδιοφωνικών και τηλεο- πτικών εκπομπών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

«Κράτος-μέλος» είναι κάθε κράτος που έχει προ- σχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

«Τρίτη χώρα» είναι κάθε κράτος που δεν έχει προ- σχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

«Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή «Αρχή» είναι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που συ- στάθηκε με τον ν. 4013/2011 (Α΄ 204).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

«Δημόσιος Τομέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κε- ντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά- σεων (ΕΣΗΔΗΣ)»: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστη- μα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή αιτημάτων, τον προγραμματισμό, την έγκρι- ση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την κεί- μενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολο- γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Το «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ- βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξερ- γασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 139 και δια- συνδέεται υποχρεωτικά και αδιάλειπτα με την Εθνική Βάση Δημοσίων Συμβάσεων που τηρεί η Αρχή της παρα- γράφου 20.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

«Έγγραφα της Σύμβασης» είναι το σύνολο των κειμένων, σχεδίων και λοιπών στοιχείων που περιλαμβά- νουν τους όρους σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 39.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

«Υπηρεσίες υψηλής προτεραιότητας» είναι όσες ε- μπίπτουν στις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνο- νται στο Παράρτημα ΙΙΑ του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα XVIIΑ του Προσαρτήματος Β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

«Υπηρεσίες χαμηλής προτεραιότητας» είναι όσες εμπίπτουν στις κατηγορίες υπηρεσιών που περιλαμβάνο- νται στο Παράρτημα ΙΙΒ του Προσαρτήματος Α΄ και στο Παράρτημα XVIIΒ του Προσαρτήματος Β΄.

Άρθρο 16Γενικές αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων (άρθρο 2 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 10 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων σύμφω- να με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ανεξαρτή- τως της αξίας των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικο- νομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ενεργώ- ντας με διαφάνεια και αναλογικό τρόπο και υποχρεού- νται να τηρούν τις αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προ- στασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλο- ντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο σχεδιασμός μιας διαδικασίας ανάθεσης δεν επι- τρέπεται να αποσκοπεί στην καταστρατήγηση του πεδί- ου εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου ή στον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Περίπτωση τεχνητού περιορισμού του ανταγωνισμού συντρέχει, ό- ταν ο σχεδιασμός μίας διαδικασίας ανάθεσης αποσκοπεί στην αδικαιολόγητη, προνομιακή ή δυσμενή, μεταχείρι- ση συγκεκριμένων οικονομικών φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φο- ρείς λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλί- ζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων και η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των διατιθέμενων προς τον σκοπό αυτό δημο- σίων πόρων.

Άρθρο 17

Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (άρθρο 5 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 12 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) Κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέ- τουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς με οικονομικούς φο- ρείς άλλων κρατών-μελών, εφαρμόζονται εξίσου ευνοϊ- κοί όροι με εκείνους που παρέχονται στους οικονομι- κούς φορείς τρίτων χωρών, κατ' εφαρμογή της συμφω- νίας περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρου- γουάης (GATT) και κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α΄ 139).

Άρθρο 18Αναθέτουσες Αρχές (άρθρο 1 παρ. 9 Οδηγίας 2004/18)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

«Αναθέτουσες αρχές» είναι το κράτος, οι αρχές το- πικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δη- μοσίου δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου», νοείται κάθε οργανισμός: α) ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπί- πτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, β) ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και γ) η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου υπόκειται σε έλεγχο ασκούμε- νο από τους οργανισμούς αυτούς, ή του οποίου περισσό- τερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευ- θυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου, διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι οργανισμοί και οι κατηγορίες οργανισμών δημο- σίου δικαίου που πληρούν τα κριτήρια τα οποία απαριθ- μούνται στα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2, παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Προσαρτήματος Α΄. Οι σχετικοί πίνακες μπορούν να εμπλουτίζονται με την προσθήκη και άλλων οργανισμών ή κατηγοριών οργανι- σμών δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 19Αναθέτοντες Φορείς (άρθρα 2, 8 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως αναθέτοντες φορείς: α) Αναθέτουσες αρχές υπό την έννοια του άρθρου 18, οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες δραστηριότητες α- πό αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 97-101, όταν συνάπτουν συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για τις ανάγκες εκτέλεσης της συγκεκριμένης δραστη- ριότητας. β) Δημόσιες επιχειρήσεις επί των οποίων οι αναθέτου- σες αρχές μπορούν να ασκούν άμεσα ή έμμεσα καθορι- στική επιρροή είτε επειδή έχουν κυριότητα ή χρηματοδο- τική συμμετοχή είτε λόγω των κανόνων που διέπουν την επιχείρηση, οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες δρα- στηριότητες από αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 97-101, όταν συνάπτουν συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για τις ανάγκες εκτέλεσης της συγκεκριμέ- νης δραστηριότητας γ) Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι ούτε αναθέτουσες αρχές ούτε αναθέτοντες φορείς, και ασκούν, μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, μία ή περισσότερες από τις δρα- στηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 97-101 και α- πολαύουν ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων χορη- γουμένων από αρμόδια κρατική αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγρά- φου 1, η καθοριστική επιρροή επί της επιχείρησης, εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, τεκμαίρεται όταν οι εν λόγω αρχές, άμεσα ή έμμεσα, κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του καλυφθέντος κεφαλαίου μιας επιχείρησης, ή διαθέτουν την πλειονότητα των ψήφων, οι οποίες αντι- στοιχούν στους τίτλους που έχει εκδώσει η επιχείρηση, ή μπορούν να διορίζουν περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τους σκοπούς της περίπτωσης γ΄ της παραγρά- φου 1, ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα είναι τα δικαιώ- ματα που χορηγούνται από αρμόδια αρχή, δυνάμει δια- τάξεων της κείμενης νομοθεσίας η οποία έχει ως αποτέ- λεσμα να επιφυλάσσεται σε έναν ή περισσότερους φο- ρείς η άσκηση δραστηριότητας που ορίζεται στα άρθρα 97-101 και να θίγεται ουσιωδώς η δυνατότητα άλλων φορέων να ασκήσουν την δραστηριότητα αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτοντες φορείς, κατά την έννοια του παρό- ντος νόμου, απαριθμούνται κατά τρόπο μη εξαντλητικό στους καταλόγους που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι έως IX του Προσαρτήματος Β΄. Οι αρμόδιες αρχές κοι- νοποιούν περιοδικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τρο- ποποιήσεις που γίνονται στους οικείους καταλόγους.

Άρθρο 20Κεντρικές αρχές προμηθειών (άρθρα 1, 11 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, άρθρο 29 Οδηγίας 2004/17/ΕΚ)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να εξασφαλίζουν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρικές αρχές προμηθειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

«Κεντρική αρχή προμηθειών» είναι μια αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας που αναθέτει δημόσιες συμβά- σεις ή συνάπτει συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές / α- ναθέτοντες φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς που α- ποκτούν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες προσφεύγοντας σε κεντρική αρχή προμηθειών, θεωρείται ότι έχουν τη- ρήσει τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτές έχουν τηρηθεί από την κεντρική αρχή προμηθειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπο- ρούν να εξουσιοδοτούν άλλη αναθέτουσα αρχή / αναθέ- τοντα φορέα να εκτελεί για λογαριασμό τους τις διαδι- κασίες σύναψης και εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τις ανάγκες διενέργειας συγκεντρωτικών αγο- ρών, περισσότερες αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς μπορούν να εξουσιοδοτήσουν μία / έναν εξ αυ- τών ή μία τρίτη αναθέτουσα αρχή ή τρίτο αναθέτοντα φορέα να διενεργήσει τη διαδικασία σύναψης της σύμ- βασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5, η εξου- σιοδοτημένη αναθέτουσα αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος αναθέτων φορέας ενεργούν ως κεντρική αρχή προμη- θειών κατά την έννοια της παραγράφου 2.

Άρθρο 21Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τις συγκεντρωτικές αγορέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ορίζονται ως Εθνικές Κεντρικές Αρχές Προμηθει- ών, υπό την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 20 με αρμοδιότητα σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθει- ών και υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο: α) Η Γενική Διεύ- θυνση Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι- κότητας, β) η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουρ- γείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό- τητας και του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπουργού, μπορούν να συστήνονται ή καθορίζονται και άλλες Κεντρικές Αρ- χές Προμηθειών, με αρμοδιότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, είτε σε ε- πίπεδο διαφορετικών κατηγοριών φορέων του Δημόσιου Τομέα είτε βάσει τομέα ή κλάδου της αγοράς είτε κατά γεωγραφικές ενότητες της χώρας είτε με συνδυασμένη εφαρμογή των κριτηρίων αυτών. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυ- ξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορούν να καθορίζο- νται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, η οργανωτική διάρ- θρωση και οι οργανικές θέσεις των Κεντρικών Αρχών Προμηθειών κατά περίπτωση και κάθε άλλο συναφές ζή- τημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Α- νταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο μηνών α- πό την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζο- νται οι όροι για την ομαδοποίηση και σύναψη δημοσίων συμβάσεων από κεντρικές αρχές προμηθειών, τα είδη δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες δεν συνάπτονται από κεντρικές αρχές προμηθειών, οι κατηγορίες έργων, αγα- θών και υπηρεσιών που μπορούν να αποτελούν αντικεί- μενο ομαδοποίησης και για την προμήθεια των οποίων μπορεί να γίνεται προσφυγή σε τεχνικές συγκεντρωτι- κών αγορών και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ναθέτοντες φορείς. και Ανταγωνιστικότητας εκδιδόμενη εντός δύο μηνών α- πό την έναρξη ισχύος του Μέρους Β΄ του παρόντος ορί- ζονται τα ανωτέρω για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προ- μηθειών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του πα- ρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών του άρθρου 15, οι αναθέτουσες αρ- χές/αναθέτοντες φορείς των άρθρων 18 και 19 ή οι κε- ντρικές αρχές προμηθειών υποβάλλουν σχετικό πίνακα προγραμματισμού στο ΕΣΗΔΗΣ κατά τα οριζόμενα στις αποφάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κα- τά περίπτωση. Στη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών (ΓΔΚΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΓΓΕ) του Υπουργεί- ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συστήνεται Επι- τροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΕΠΠΠΥ). Με απόφαση του Υπουργού Ανά- πτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγκροτείται η Επιτρο- πή, καθορίζονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιό- τητες των μελών της, η λειτουργία της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και όσον αφορά στις προμήθειες και υπηρεσίες που υπάγονται υ- ποχρεωτικά σε συγκεντρωτικές αγορές από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών του εδαφίου α΄ της παρα- γράφου 1 εξαιρούνται: I. Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 15 που συνάπτουν οι κάτωθι φορείς: α) Οι ενοριακοί ναοί, οι εκκλησιαστικές σχολές, τα εκ- κλησιαστικά ιδρύματα, η Αποστολική Διακονία της Εκ- κλησίας της Ελλάδος και λοιποί εκκλησιαστικοί φορείς. β) Οι επαγγελματικοί σύλλογοι (δικηγορικοί, συμβο- λαιογραφικοί κ.λπ.). γ) Δημόσια νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και οι μετοχές τους έχουν ει- σαχθεί στο Χρηματιστήριο. δ) Τα Επιμελητήρια. II. Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών των άρθρων 26 έως και 30 του παρόντος.

Άρθρο 22Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής διακρίσεων (άρθρο 3 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Όταν μια αναθέτουσα αρχή εκχωρεί σε φορέα που δεν έχει την ιδιότητα αναθέτουσας αρχής, ειδικά ή αποκλει- στικά δικαιώματα για την άσκηση δραστηριότητας δημό- σιας υπηρεσίας, η πράξη εκχώρησης του δικαιώματος αυτού πρέπει να προβλέπει ότι, κατά τη σύναψη των συμβάσεων προμηθειών με τρίτους στο πλαίσιο της δρα- στηριότητας αυτής, ο εν λόγω φορέας οφείλει να τηρεί την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας.