160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 148 - Προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς προ- γραμματίζουν τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπη- ρεσιών και έργων που προτίθενται να συνάψουν στο ε- πόμενο κάθε φορά οικονομικό έτος. Για τον σκοπό αυτό συντάσσουν πίνακα προγραμματισμού, ο οποίος περι- λαμβάνει ιδίως τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Τον αριθμό, το είδος και το αντικείμενο των συμβά- σεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεικτικών ποσοτή- των, καθώς και των δικαιωμάτων προαίρεσης. β) Τη συνολική εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων και, ενδεχομένως, καθεμίας από αυτές. γ) Τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων. δ) Την προγραμματισμένη έναρξη της διαδικασίας α- νάθεσης των συμβάσεων. ε) Την προβλεπόμενη διάρκεια των συμβάσεων. στ) Κάθε άλλη σχετική πληροφορία ή στοιχείο που ή- θελε καθοριστεί δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφα- σης της παραγράφου 5 του άρθρου139.