160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 139 - Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 139Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων ΣυμβάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ- βάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) το οποίο αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίη- ση στοιχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φο- ρείς και κεντρικές αρχές προμηθειών του παρόντος νό- μου, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας και διαδικασίας α- νάθεσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανά- πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ’ ύλην συναρ- μόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος τίτλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλα- ξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) και του άρ- θρου 22 του παρόντος. Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των δια- τάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξερ- γασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομη- χανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου α- πορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και τις κεντρικές αρχές προμηθειών ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων στα- δίων για όλες τις δημόσιες συμβάσεις: α) το πρωτογε- νές αίτημα, β) το εγκεκριμένο αίτημα, ήτοι ανάληψη υπο- χρέωσης ή/και δέσμευση πίστωσης, γ) οι προκηρύξεις, σύμφωνα με τo άρθρo 152 και η διακήρυξη με τα παραρ- τήματά της, δ) η απόφαση ανάθεσης ή κατακύρωσης, ε) η σύμβαση, στ) κάθε εντολή πληρωμής και ζ) το αποδει- κτικό κάθε πληρωμής. Η καταχώριση περιλαμβάνει του- λάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: (1) το όνομα του φορέα, (2) τον ΑΦΜ του, (3) το είδος της σύμβασης, ήτοι προμήθεια, υπηρεσία ή έργο, (4) τον προϋπολογι- σμό, (5) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α΄ 94), (6) την αξία της σύμβασης, (7) την ιθαγένεια – εθνι- κότητα του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση, (8) τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε περίπτωση ανάθεσης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, α- ναφορά στη νομική βάση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (9) τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που συνήφθησαν, (10) τoν κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary - CPV) και (11) τη γε- ωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των