160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 178 - Κανονισμοί Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 εκδί- δονται μετά από γνώμη της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, η δε έκδοσή τους δεν απο- τελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του. Με τα ανωτέ- ρω διατάγματα ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υ- πηρεσιών και έργων, αντιστοίχως, που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και δεν ρυθμί- ζονται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος. Οι Κανο- νισμοί αυτοί ρυθμίζουν ιδίως: (1) το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων, (2) τους γενικούς και ειδικούς όρους κατάρτισης, τρο- ποποίησης, καταγγελίας και λύσης των συμβάσεων, (3) τους κανόνες που διέπουν τις παραλαβές, τις πα- ραδόσεις, τις πληρωμές, την έκπτωση ή την υποκατά- σταση του αναδόχου και τις συναφείς κυρώσεις, (4) την είσπραξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και την ευθύνη έναντι τρίτων, (5) τη χρηματοδότηση, (6) το ύψος της προκαταβολής επί της συμβατικής α- ξίας, τις προθεσμίες απόδοσης λογαριασμού, τους διά- φορους τρόπους πληρωμής και κάθε άλλο θέμα που α- φορά στην αποπληρωμή του τιμήματος της σύμβασης, (7) τις προϋποθέσεις καταβολής των εγγυήσεων που αφορούν το στάδιο της εκτέλεσης, τον τύπο, το ύψος, τους υποχρέους, τις περιπτώσεις κατάπτωσης, την από- σβεση, συνολική ή τμηματική, το χρόνο επιστροφής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης, (8) τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν στην εκτέλεση των συμβά- σεων, (9) οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση σε όσους δεν εκπληρώνουν τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους, (10) τη διαδικασία, τα όργανα, τα μέσα, τους διαδικα- στικούς κανόνες, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες προ- δικαστικής επίλυσης διαφορών, (11) τη δωσιδικία και το εφαρμοστέο δίκαιο, (12) κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη διασφάλιση της προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης.