160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 172 - Κανονισμοί Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 εκδί- δονται μετά από γνώμη της Αρχής της παραγράφου 20 του άρθρου 15, μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ι- σχύος του παρόντος νόμου, η δε έκδοσή τους δεν απο- τελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νό- μου. Με τα ανωτέρω διατάγματα ρυθμίζεται κάθε σχετι- κό θέμα που αφορά στις διαδικασίες ανάθεσης των δη- μοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, αντιστοίχως, που συνάπτονται από αναθέτουσες αρ- χές/αναθέτοντες φορείς και δεν ρυθμίζονται ειδικώς α- πό τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικότερα, οι Κανονι- σμοί ρυθμίζουν ιδίως: (1) το ελάχιστο περιεχόμενο και τις ελάχιστες απαιτή- σεις του φακέλου της σύμβασης του άρθρου 151, (2) τους όρους, τις προϋποθέσεις διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης, τις διαδικαστικές ενέργειες, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και προεπιλογής, (3) τις προθεσμίες ολοκλήρωσης κάθε σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενδεικτικές ή αποκλειστικές, (4) τους ειδικότερους όρους συμμετοχής, τα δικαιολο- γητικά κατακύρωσης για την απόδειξη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, της οικονομικής, χρηματοοικονομι- κής επάρκειας και τεχνικής ή επαγγελματικής ικανότη- τας, καθώς και τα δικαιολογητικά που επιτρέπουν την ε- πίκληση τεχνικών ή χρηματοοικονομικών ικανοτήτων τρίτων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 156, (5) τη διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και τροποποίη- σης τεχνικών προδιαγραφών, την ανάπτυξη συστήματος εθνικών τεχνικών προδιαγραφών, (6) τα κριτήρια ανάθεσης και τις μεθόδους αξιολόγη- σης των υποψηφίων, (7) τους όρους υπεργολαβίας, στους οποίους συμπε- ριλαμβάνονται ο καθορισμός ελάχιστου ή μέγιστου πο- σοστού και η διαδικασία επιλογής υπεργολάβων, (8) τον αναλυτικό τρόπο υποβολής των προσφορών και τα συστήματα υποβολής προσφορών, (9) τις αναλυτικές διαδικαστικές ενέργειες για την α- ποσφράγιση των προσφορών μέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης της σύμβα- σης, που δεν ρυθμίζονται αναλυτικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, (10) τα κριτήρια χαρακτηρισμού μιας προσφοράς ως «ασυνήθιστα χαμηλής», τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές αιτιολόγησης των «ασυνήθιστα χαμη- λών» προσφορών και τις προϋποθέσεις και τη διαδικα- σία απόρριψης «ασυνήθιστα χαμηλών» οικονομικών προσφορών, (11) τις προϋποθέσεις καταβολής των εγγυήσεων που αφορούν στο στάδιο της ανάθεσης, τον τύπο, το ύψος, τους υπόχρεους, τις περιπτώσεις κατάπτωσης, την από- σβεση, συνολική ή τμηματική, το χρόνο επιστροφής τους, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη δια- σφάλιση της προσήκουσας διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης της σύμβασης, (12) τις αρμοδιότητες και τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν στην ανάθεση των συμβά- σεων, (13) τις χρηματικές κυρώσεις, όπως (πρόστιμα, κατά- πτωση ποινικής ρήτρας ή εγγυοδοσίας, αποκλεισμό εν όλω ή εν μέρει, (14) τα θέματα που αφορούν τη συγκρότηση και λει- τουργία των συλλογικών οργάνων διενέργειας των δια- δικασιών ανάθεσης, (15) τα ζητήματα της αντιμετώπισης αθέμιτων πρακτι- κών και πρακτικών νόθευσης του ανταγωνισμού, (16) τις λεπτομέρειες διενέργειας των διαδικασιών α- νάθεσης των συμβάσεων «χαμηλής αξίας» με απλοποι- ημένες διαδικασίες, (17) τις λεπτομέρειες διενέργειας των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και ανταγωνιστικού διαλόγου, (18) τα θέματα της διαδικασίας επιλογής της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, (19) τη διαμόρφωση των οικονομικών προσφορών (έκ- πτωση, ελεύθερη συμπλήρωση, κατ’αποκοπή, απολογι- στικά), (20) τα ζητήματα της εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης και της υποδιαίρεσης του έργου σε τμήματα, (21) τα θέματα τα σχετικά με την καταλληλότητα του συστήματος ανάθεσης σε σχέση με τη φύση και το εί- δος της υπό ανάθεση σύμβασης, (22) τα θέματα της εφαρμογής των συμφωνιών-πλαί- σιο, (23) τα ζητήματα της συνεκτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων κατά τις διαδικασίες ανά- θεσης δημοσίων συμβάσεων, (24) τα θέματα του υπολογισμού του συνολικού κό- στους κύκλου ζωής του έργου ή αγαθού, (25) κάθε σχετικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.