160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 162 - Λόγοι απόρριψης προσφορών
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 162Λόγοι απόρριψης προσφορώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) Η οποία είναι ελλιπής κατά τα προηγούμενα άρθρα ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι ό- ροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. β) Στην οποία η τιμή δεν είναι απόλυτα προσδιορισμένη. γ) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθω- ση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 160. δ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις α- παιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την α- ναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 160. ε) Η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζο- νται με τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου της σύμβα- σης. στ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχι- στες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. ζ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έ- χει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές, με την ε- πιφύλαξη της περίπτωσης που επιτρέπεται η υποβολή ε- ναλλακτικής προσφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται αναλόγως στο πλαί- σιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων συμμε- τοχής στην κλειστή διαδικασία, τη διαδικασία του αντα- γωνιστικού διαλόγου ή στη διαδικασία διαπραγμάτευ- σης.