160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 209
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης 412/8932/23.1.2012 (Β΄149 ) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Τα σφαγεία, τα οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου σφαγών, στο οποίο αναγράφεται η χώρα γέννη- σης των ζώων προς σφαγή και ο κωδικός εκτροφής τους. Σε περίπτωση που από τα συνοδευτικά έγγραφα του ζώ- ου δεν προκύπτει η χώρα γέννησής του, αναγράφεται η χώρα προέλευσής του. Το βιβλίο σφαγών τίθεται υπόψη των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών και αντίγραφο του βι- βλίου σφαγών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον «ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ» σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την υ- πουργική απόφαση 647/27509 (Β΄ 539) εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία σφαγής ή την ηλεκτρονική δήλωση μη σφαγών.»