160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 250 - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 του ν. 4250/2014 και άλλες διατάξεις
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 250Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 του ν. 4250/2014 και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 7 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστά- θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κεφαλαίου Γ' του ν. 4250/2014 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4275/2014, προστίθεται πα- ράγραφος 10 ως εξής: «10. Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο για την έκ- δοση της απόφασης επιμερισμού, δεν άσκησε τα καθή- κοντά του στην αντίστοιχη θέση κατά το έτος αξιολόγη- σης, η απόφαση επιμερισμού εκδίδεται από το όργανο που υπηρετεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης κα- τόπιν πρότασης των προϊσταμένων, οι οποίοι κατά το έ- τος αξιολόγησης ενεργούν ως αξιολογητές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος του άρθρου 10 του π.δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογού- μενου συνίστανται ενδεικτικά στα εξής: α) Συμμετοχή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφω- σης του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ή άλλου πιστοποιημένου φορέα ε- πιμόρφωσης. β) Επιμόρφωση σε άλλο αντικείμενο μέσα από τις δη- μόσιες δομές δια βίου μάθησης. γ) Ανάπτυξη ορισμένης δεξιότητας. δ) Βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που ά- πτονται της εργασίας, της συμπεριφοράς κ.ο.κ.. ε) Εκούσια μετακίνηση εντός της υπηρεσίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 18 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστά- θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4250/2014 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προ- βλεπόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας η αυτοαξιο- λόγηση των υπαλλήλων, η περαιτέρω διαδικασία, της ει- σήγησης και αξιολόγησης των υπαλλήλων, δεν αναστέλ- λεται. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των αξιολογού- μενων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία και κλά- δος, βαθμός και τίτλος θέσης), καθώς και η περίοδος α- ξιολόγησης συμπληρώνονται επί του εντύπου αξιολόγη- σης από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 αντικαθί- σταται ως εξής: «5.α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαμβά- νονται υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προ- σόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμό- τητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και δεν θα επιφέρουν καμία άλλη δυσμενή έννομη συνέπεια, μι- σθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους, β) Το σύστημα αξιολόγη- σης υπαλλήλων του π.δ. 318/1992, όπως ισχύει, εφαρμό- ζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013. γ. Εφόσον η αξιολόγηση του έτους κατά το πάγιο σύ- στημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης του έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το 2013. Η δυσμενέστερη αξιολόγηση στην περίπτωση αυ- τή αφαιρείται από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλή- λου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προθεσμίες που τίθενται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 4250/2014 επανανακαθορίζονται ως εξής: Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2014 εκδίδεται η απόφαση ε- πιμερισμού ποσοστών. Εντός του επόμενου δεκαπενθη- μέρου συντάσσεται η αυτοαξιολόγηση, μετά το πέρας του οποίου συντάσσονται εντός δεκαπέντε ημερών οι ει- σηγήσεις, εφόσον απαιτούνται, και εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας συμπλήρωσης της αυτοαξιολόγη- σης ή της εισήγησης, εφόσον απαιτείται, συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης από τους αξιολογητές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4275/2014 (Α’ 149) απαλείφεται η φράση εντός της πα- ρενθέσεως «(άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.)».