160 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4281/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 231 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και άλλες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο τίτλος του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ και το άρθρο 15 του ι- δίου ως άνω νόμου αντικαθίστανται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 15 Γενική διάρθρωση, έδρα, αποστολή 1. Η Ελληνική Αστυνομία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες. 2. Κεντρικές Υπηρεσίες είναι: α. το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, β. οι κατωτέρω Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν διοικητική αυτοτέλεια και υπάγονται διοικητικά στο Αρχηγείο: αα. οι Διευθύνσεις Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληρο- φοριών, Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιμετώπισης Ειδι- κών Εγκλημάτων Βίας και Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Αρχηγό, ββ. η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευ- παθών Στόχων, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, οι ο- ποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπαρχηγό, γγ. οι Διευθύνσεις Υγειονομικού και Οικονομικής Επι- θεώρησης, οι οποίες εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Προϊστάμενο Επιτελείου, δδ. η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Ασφάλειας. 3. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ- σαλονίκης, οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευ- θύνσεις και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτές. Οι Γε- νικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονί- κης και οι Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις υπά- γονται απευθείας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο- μίας και εποπτεύονται, κατευθύνονται, συντονίζονται και ελέγχονται από τους Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, κατά τομέα ευθύ- νης. 4. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εδρεύει στην πρωτεύουσα του Κράτους και αποτελεί την ανώτα- τη επιτελική Υπηρεσία με την οποία ο Αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώματος και παράλληλα την προϊσταμένη αρχή των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αστυνομία. Το έργο του Αρ- χηγείου συνίσταται στη μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώματος στο πλαίσιο της πολιτικής κα- τεύθυνσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα- σίας του Πολίτη και προς το σκοπό αυτόν προγραμματί- ζει, σχεδιάζει, παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαί- ες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 5. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί ε- νιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους: α. Κλάδο Τάξης, β. Κλάδο Ασφάλειας, γ. Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, δ. Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυ- ναμικού, ε. Κλάδο Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληρο- φορικής. 6. Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουρ- γούν επίσης: α. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (Ε.Γ.Α.). β. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.). γ. Τα Γραφεία του Υπαρχηγού, του Προϊσταμένου Επι- τελείου και των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας. 7. Η διάρθρωση των Κλάδων του Αρχηγείου σε Διευ- θύνσεις και των Διευθύνσεων σε Τμήματα, καθώς επίσης η διάρθρωση των λοιπών Υπηρεσιών του Αρχηγείου, των αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών και των Περιφερεια- κών Υπηρεσιών του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 39 του παρόντος νό- μου. Με διατάξεις του ιδίου προεδρικού διατάγματος ρυθμίζονται και τα θέματα έδρας, αντιστοιχίας, καθορι- σμού επιμέρους αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών και οργάνων και γενικά όλα τα συναφή με την οργάνωση και τη λει- τουργία των Υπηρεσιών αυτών ζητήματα.»